Rederiselskap: Hvalfangerselskapet Kosmos A/S

Tilbake til søk
Eier Anders Jahre
Etablert 1928-10-06
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål

Rederivirksomhet og fangst. Selskapet akter å drive fra sesongen 1929/30 av fangst i Rosshavet eller på andre havområder.

Disponent
Tidligere navn

Slik begynte historien om Kosmos. Utdrag fra Diesen "Norske Hvalfangstselskaper 1928 - 1929".

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S

Aktieindbydelsen hitsættes:
        Undertegnede innbyr herved til tegning av aktier i Hvalfangerselskapet Kosmos A/S, hvis aksjekapital ved generalforsamlingsbeslutning av den 9. november 1928 er besluttet forhøyet fra kr. 1.850.000 til minimum kr. 5.000.000 maksimum kr. 6.000.000 fordelt på aksje à kr. 1.000 pålydende. Selskapet, der har sitt sete i Sandefjord, er konstituert den 6. oktober i år. Dets formål er å drive hvalfangst og eller fraktfart og dermed forbundet virksomhet. Selskapets nuværende kapital er tilveiebragt omkostningsfritt underhånden.

        Selskapet disponeres av Anders Jahre, Sandefjord, dog med de forbehold som følger av aksjeloven. Disponentens avlønning er 50 øre pr. utvundet fat olje og 4 % av nettofortjenesten. Selskapets styre består av foruten disponenten, skibsreder Svend Foyn Bruun, Aker pr. Tønsberg, formann, adm. direktør for De.No.Fa., Oslo, Fredr. Chr. Blom, Oslo, direktør Carl F. Herlofson, Tjømø, og repræsentantskapet av konsul H. M. Wrangell, Haugesund, ordfører dr. Sverre Wetterstad, Oslo, generalkonsul Rudolf Olsen, Oslo, skibsreder Chr. Castberg, Sandefjord, o.ingeniør Hans Bull-Øvrevik, Bergen.

Tillidsmændenes samlede interesse i selskapet er kr. 700.000.

Fangstfelt.
Selskapet akter å drive fra sesongen 1929/30 av fangst i Rosshavet eller på andre havområder.
Fangst materiell.

Kokeriskib.
        Selskapet har inngått kontrakt med Workman Clark 1928 Ltd. Belfast om bygning av et spesialkonstruert tankskib for levering 15de august 1929. Skibet innredes samtidig som flytende kokeri. Dets dimensjoner er 550—77—50’. Dødvekten vil dreie seg om ca. 22 000 tons. Skibet beregnes å kunne laste 120.000 fat hvalolje foruten nødvendig bunkers. Det vil bli utstyrt med en 5.000 HK quadruple dampmaskine plasert akter, der vil gi skipet en fart av 11,5 mil på last. Skibet f år 5 oljefyrede hovedkjeler med overhetere. Alt kokerimateriell plaseres under dekk. Dekket i mellem poop back vil i sin fulle lengde bli anvendt som arbeidsplan, hvis størrelse blir omkring 2.000 m2. Kokeriets produksjonskapasitet vil bli ca. 2.500 fat i døgnet. Det blir spesielt isforsterket for fangst i Rosshavet og vil for øvrig bli utstyrt med det erfaringsmessige beste kokerimateriell og innredet så praktisk og moderne som det overhodet lar sig gjøre. I forskibet vil der bli innredet guanofabrikk.
        Som man av ovenstående vil forstå, er kokeriet planlagt som en «flytende landstasjon» for hel utnyttelse av hvalen og hvor mangel på arbeidsplass, vann, brensel og tankkapasitet ikke spiller inn som tilfellet er med mindre kokerier.
        Skibet vil også kunne anvendes i regulær fragtfart.
        Kontraktsprisen er £ 275.000, eksklusive produksjonsmateriell, hvis kostende avhenger av materiellets art, men anslåes til ca. £ 35.000 eller kr. 600.000. Dette vil fortrinsvis bli bestilt innenlands. Skibets byggere har erholdt Regjeringen for Nord Irland’s garanti for et byggelån (Facilitieslån), stort £ 180.000, der skal tilbakebetales over 7 år i 6 like store terminer. Rentefoten vil komme til at dreie seg omkring 4,5 à 5 pct., idet rentesatsen avhenger av hvor lånet endelig plasseres. Lånet vil først bli reist når skipet er ferdig. Det skal bemerkes, at skibets byggere er velrenomerte og har stor erfaring i bygning av større skibe. Skibet er verkstedets bygge nr. 505. Det kan oplyses, at kontrakten blev tegnet den 31. august, at kjølen ble strukket den 3. september og at den vesentlige del av stålmateriellet er på lager og under arbeide. Skipets maskiner vil være ferdig prøvemontert allerede i april/mai fk.

Hvalbåter.
Selskapet har hos Smiths Docks, South Bank on Tess kontrahert 7 ensartede hvalbåter med standardiserte reservedeler dimensjoner 122’3”— 24—13’6” ca. 800 HK., oljefyring, fart 13 mil. Båtene, der blir ekstraordinært is forsterket med henblikk på isfangsten og mulig forsering av is, skal leveres innen 1. august 1929. Kontrakt er inngått på gunstige vilkår for selskapet uten at man i nærv. innbydelse kan gi detaljerte opplysninger herom a. h. t. avtale med byggerne.

Fangstpersonell.
Ekspedisjonen vil på fangstfeltet bli ledet av en bestyrer med årelang erfaring i de antarktiske egne med kjennskap til føring av større skib. Selskapet har allerede sikret seg det fornødne antall dyktige skyttere, hvorav fem med tre års erfaring i Rosshavet. På grunn av materiellets art er det ikke forbundet med nogen vanskelighet å få dyktig fangstmannskap.

Anleggskapital.
Man anslår, at anlegget fullt ferdig vil komme på ca. kr. 8.000.000. I tilfelle aksjekapitalen blir kr. 6.000.000 vil selskapets finansielle stilling ved starten stille seg slik:

Aksjekapital                                       kr. 6.000.000
1.ste pr. s pantelån i kokeriskibet         «  3.276.000
                                                            kr. 9.276.000

Anlegget, kokeri, 7 hvalbåter ca.         kr. 8.000.000
Driftskapital                                          kr. 1.276.000

Selskapets engelske bankforbindelse har tilsagt selskapet all mulig støtte m. h. t. sesongkreditt. Man har dessuten adgang til å benytte seg av et første prioritets pantelån £ 49.000 eller kr. 891,800 i hvalbåtene som kontraktsmessig er betinget hos byggerne over 2 år.

Rentabilitet.
        Vi ønsker ikke i nærværende innbydelse å oppstille nogen rentabilitetsberegning, der jo i første rekke avhenger av fangstresultatet og fangstens tilbringende. Det skulde imidlertid være selvinnlysende, at når der tas sikte på fangst i Rosshavet, der er så fjerntliggende fra vårt land, spiller skipets lasteevne en stor rolle. Kokeriskibets størrelse betinger ikke alene store arbeidslettelser og hel uavhengighet av landbasis. men tillike den store fordel, at skipet kun behøver å innta oljebunkers på den presumtivt billigste plass i verden. Det er dessuten et faktum at vedlikeholdet av de eldre hvalkokerier hvert år endrer seg til rett betydelige beløp. Ved helt nytt materiell vil adskillig kunne innspares i så henseende.
Av den ny emitterte kapital er på forhånd opptatt kr. 3.150.000, hvorav av de opr. aktionærer kr. 800 000, der i tillegg til den opr. aksjekapital utgjør minimumskapitalen kr. 5.000.000. Resten diff. mellom minimums- og maksimumskapital kr. 1.000.000 utlegges til offentlig tegning hos innbyderne og hos de fleste autoriserte aksjemeglere og bankers fondsavdeling den 26. november. d. å. Foruten de opprinnelig aksjonærer har aksjonærene i hvalfangerselskapene «Antarctic» og «Pelagos» fortrinnsrett til tegning av den utlagte kapital. Styret forbeholder seg rett til å redusere efter beste skjønn i tilfelle overtegning. Innskudd på de gamle og nye aksjer vil bli innkalt med 14 dagers varsel på følgende måte:

                        Gammel serie. — Emission 3. okt. 1928
                        Termin.             Forfall.
                        10 %    Betalt    3. okt. 1928
                        20 %    Betalt    10. «    1928
                        70 %                 1 . aug. 1929

Ny serie. Emmission 26. nov. 1928.
                        Termin.             Forfall.
                        10%                 26. nov. 1928
                        20%                 1.  febr. 1929
                        20%                 10. apr. 1929
                        10%                  8. juni 1929
                        40%                 1. aug. 1929

        Ved denne betalingsmåte vil de gamle og alle nye aksjonærer bli likestillet.
        A. h. t. bestemmelsen i Sjøfartslovens § 1 tar styret forbehold om å ville foreslå selskapets vedtekter endret således, at det kan nekte godkjennelse av transport av aksjer. De med utvidelsen forbundne omk. forbeholdes godgjort av selskapet.

Ekstraordinær generalforsamling til behandling av stadfestelse av kapitalforhøyelsen sammenkalles med 8 — åtte — dagers varsel ved skr. varsel til tegnerne.

Oslo 9. november 1928

I styret for Hvalfangerselskapet Kosmos A/S

Anders Jahre     Svend Foyn Bruun        Carl F. Herlofson        Anton von der Lippe  (Suppleant)
                                                                                                   

I representantskapet for Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
H. M. Wrangell   Sverre Wetterstad    Chr. Castberg    Hans Sperre (Suppleant)    Hans Bull Øvrevik                                                                               

        Hvalfangerselskapet Kosmos A/S ble stiftet på generalforsamling i Sandefjord 6. oktober 1928 med aksjekapital stor kr. 1.850.000 (maksimumkapital) idet det var forutsetningen i en nær fremtid å gå til den nå foretatte utvidelsen.

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
KOSMOS 1929/07 1929 1940 Torpedert 11 DS/FLK Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS I 1929/07 1929 1936 5 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS II 1929 1929 1936 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS III 1929/07 1929 1937 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS IV 1929/07 1929 1940 5 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS V 1929/07 1929 1936 6 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS VI 1929/07 1929 1936 9 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS VII 1929/07 1929 1936 4 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS VIII 1930/08 1930 1940 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS XIX 1936/09 1936 1940 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS XX 1936/10 1936 1940 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS XXI 1937/10 1937 1940 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS XXII 1937/10 1937 1940 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
HVAL I 1927/09 1938 1938/05 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS XXIV (I) 1939/10 1939/06 1939/10 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS XXV (I) 1939/10 1939 1939/10 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS XXVII (KOS 27) 1939/11 1939/07 1939/08 2 Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS XXIX 1939/07 1939/07 1939/08 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
GOS III 1928/09 1929 1939 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JANUS (I) 1939/10 1939 1940 1 Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 25 (II) 1941/07 1946 1948 4 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 29 (II) 1936/08 1946 1964 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 30 1936/10 1946 1963 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KLEGG 1936/10 1946 1947 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 24 1940/09 1947 1964 hugget 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOSMOS III 1947/11 1947 1961 21 MS/FLK Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 33 1943/09 1947 1961 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 35 1942/01 1947 1962 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 36 1942/04 1947 1962 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
MILLIAM KIHL 1941/01 1948 1966 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 40 1948/08 1948 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 41 1948/08 1948 1961 7 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 42 1948/09 1948 1963 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 45 1949/10 1949 1962 6 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
ASBJØRN LARSEN 1941/03 1951 1966 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 46 1950/09 1950 1963 4 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 47 1950/09 1950 1963 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 48 1951/10 1951 1965 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 49 1951/10 1951 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 50 1951/10 1951 1965 4 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JAGUAR (II) 1939/07 1954 1959 7 MT Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
ARNE SKONTORP 1941/02 1954 1966 5 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JARILLA 1946/08 1956 1959 3 MT Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JAKINDA 1958/07 1958 1973 8 TT Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JARILLA (II) 1959/12 1959 1977 5 MS Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 53 1959 1959 1965 8 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
SUD 1941/10 1959 1960 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JAGONA 1960/12 1960 1973 11 MS Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JAWACHTA 1962/12 1962 1976 10 TT Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JALANTA (II) 1966/01 1966 1977 2 MS Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JARAMA (III) 1969/11 1969 1978 15 MS Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
BASTØ I 1978/06 1984 1989 3 MS Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS I 1929/07 1936 1940 4 DS/HVB Hvalfanger-A/S Antarctic
KOS II 1929 1929 1936 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS V 1929/07 1929 1936 6 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS VII 1929/07 1929 1936 4 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
GOS III 1928/09 1929 1939 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS XXVII 1939/11 1946 1963 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos og Kosmos II A/S
KOS XXV (I) 1939 1946 1959 2 DS/HVB Hvalfanger-A/S Suderøy
KOS XXVIII (I) 1939/11 1939/08 1939/10 2 DS/HVB A/S Odd (A/S Thor Dahl)
HVAL I 1927/09 1938 1938/05 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 29 (II) 1936/08 1946 1964 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS IV 1929/07 1929 1940 5 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS 24 1940/09 1947 1964 hugget 3 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
KOS VIII 1930/08 1930 1940 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
JASPIS 1930/10 1930 1935 1 MT Hvalfangerselskapet Antarctic A/S & Hvalfangerselskapet Pelagos A/S
ARNE SKONTORP 1941/02 1948 1954 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Antarctic
JARMINA 1953/06 1953 1958 23 MT Skips-A/S Noravind (A. Jahre), Sandefjord
SUD 1941/10 1959 1960 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Kosmos A/S
   
https://www.sandefjordshistorie.no