DS/HVB KOS II

Tilbake til søk
KOS II
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering British Standard (BS) Whaling Purposes
Kallesignal LDKU
Byggeår 1929
Leveringsmåned Juli
Byggenr 862
Bruttotonn/BT 248
Nettotonn/NT 88
Skrog LOA 38,1 m
Bredde 7,34 m
Dybde (i riss) 3,9 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 10
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt, heteflate (HF): 2.292 kv.ft
Kjelebygger Blair & Co. Ltd., Stockton-on-Tees, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Likestrøm (DC)
Navigasjonsutstyr Sekstant, kart, kompass og kronometer
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Telefoni
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-23"-39", slag 24", 75 NHK/887 IHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1928 Dette var den andre av en serie på syv hvalbåter som Anders Jahre bestilte samtidig som KOSMOS ble bestilt.Som vi husker ifra brevet som Anders Jahre sendte til ing. Chr. Fred. Christensen i januar 1928:
PS: Jeg skal også ha 7-8 hvalbåter, sett deg i forbindelse med Smith’s Dock. Det haster!
(fra boken: ”Kosmos gjennom 25 år”)

1929 Bygget som hvalbåt KOS II ved Smith's Dock Co. Ltd., South Bank, Middlesbrough for Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Sjøsatt 23/04 og ferdigstilt i juli. Kontraktprisen var £ 21.000 pr.fartøy.
I fangst for KOSMOS-ekspedisjonen fra sesongen 1929. Skytter var Aksel Akselsen.
1930 I fangst for KOSMOS-ekspedisjonen sesongen 1930/31. Skytter var Aksel Akselsen.
1931 I opplag under opplagssesongen 1931/32.
1932 I fangst for KOSMOS-ekspedisjonen sesongen 1932/33. Skytter var Johan Rove.
1933 I fangst for KOSMOS-ekspedisjonen sesongen 1933/34. Skytter var Johan Rove.
1934 I fangst for KOSMOS-ekspedisjonen sesongen 1934/35. Skytter var Erling Hjort Carlsen.
1935 I opplag.
1936 Solgt til Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Navn uforandret. Satt i fangst med ANGLO NORSE-ekspedisjonen på kysten av Australia i sommersesongen. Fangsten begynte 24/06 og ble avsluttet 04/09-1936
Samme høst flyttet hele ekspedisjonen til kysten av Peru for vinter-sesongen 1936/37.
1937 Solgt til Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Fremdeles under samme navn. Settes i fangst med ULYSSES-ekspedisjonen fra Shark Bay, Australia som fangstbåt, sommer sesongen 1937 med Nils Iversen som skytter.
Sendes til Antarktis med ULYSSES-ekspedisjonen i sesongen 1937/38, som bøyebåt. Skytter var Einar Barth.
1938 Sendes igjen til isen med ULYSSES-ekspedisjonen for sesongen 1938/39. Denne gang som fangstbåt. Skytter var Theodor Marthinsen.
1939 Sendes igjen til Antarktis. Denne for sesongen 1939/40 som en del av PELAGOS -ekspedisjonen.
1940 Ankom Walvis Bay etter endt sesong i Sydishavet. Innleiet 08/07 som mange andre hvalbåter til tjeneste for Den Norske Marine (KNM) og ble benyttet som redningsbåt for flybesetninger med norsk bemanning.
Gikk fra Walvis Bay 02/09 med kurs for Pernambuco (delstat i Brazil) sammen med HJ BULL, KOS I, KOS V og KOS VI under ledelse av hvalskytter Aksel Akselsen på H. J. BULL. Ankom Pernambuco 16/09. Satte kurs for Trinidad 28/09 med ankomst 06/10. Fortsetter mot Halifax 11/10 og ankom Halifax, Canada 20/10. Fikk navnet KNM HORTEN. Klargjort for krigstjeneste. Seilt over til Storbritannia.
1941 Gikk fra River Clyde for å delta i konvoi WN 140. Befinner seg i konvoi WN 140 sammen med 55 andre skip. Konvoien forlater Oban på vestkysten av Skottland 14/06 med kurs for Methil på østkysten med ankomst 17/06. Forlater konvoien og fortsetter til Scapa Flow med ankomst 16/06. Tjenstegjør som patruljebåt i Nordsjøen.
1943 Ble satt inn som anti-ubåt våpen. Opererte som dette frem til krigens slutt.
1945 Returnert til Norske Stat og overlevert Antarctic A/S i Tønsberg og fikk tilbake sitt opprinnelige navn, KOS II. Bokført verdi KR. 140.000.
1946 I sesongen 1946/47 tilbake i Antarktis, denne gang som en del av ANTARCTIC-ekspedisjonen.
1947 I sesongen 1947/48 drar så KOS II til isen med en ny ekspedisjon. Denne gang med SIR JAMES CLARK ROSS som bøyebåt. Skytter var Hans Chr NILSEN
1948 Sesongen 1948/49 deltar hun i PELAGOS-ekspedisjonen.
1949 Utleid til Sopecopa (Fr.) for fangst med kokeriet JARAMA fra Cap. Lopez i Fransk Kongo.
1950 Fortsetter fangsten med JARAMA.
1951 Siste sesong på Fransk Congo med JARAMA. Etter årets fangst trekkes JARAMA ut av fangsten og settes i tankfart
1952 Solgt til Whale Products Pty Ltd, Brisbane, Australia for kr. 450.000. Fremdeles som KOS II. I tiden 1952 til 1961 i fangst fra landstasjonen Tangalooma Whaling Station, Moreton Island, Queensland, Australia.
1961 Siste år i bruk ved Tangalooma Whaling Station.
1962 Tilgangen til hval har avtatt og bare 68 hval ble tatt og hvalstasjonen ble nedlagt.
1963 Hvalstasjonen Tangalooma Whaling Station med utstyr solgt til Gurley Station Pty. Ltd., Brisbane.
1964 Solgt til Ta Hing Co. (Hong Kong) Ltd., Brisbane. Fremdeles med navnet KOS II.
1965 Knølhvalen ble satt på listen over utrydningstruede arter. Ombygget til skip for fisketransport. Senere forsøksskip.
1966 Solgt videre til Tuna & Trawling Industries Pty. Ltd., Brisbane for bruk som ekspedisjonsfartøy.
1972 Nedrigget og maskineri fjernet av Dept. of Harbours & Marine, Queensland før hun 30/09 ble senket i Moreton Bay, Brisbane.

1928 This was the second one in a row of seven catchers ordered by Anders Jahre as same time as KOSMOS . We know from a letter from Anders Jahre to Chr. Fred. Christensen in January 1928:

PS: 7-8 catchers also needed, get in contact with the Smith's Dock at once, urgently!
(from the book: ”Kosmos gjennom 25 år”)

1929 Built as whaling catcher KOS II by Smiths Dock, South Bank, Middlesbrough for Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Launched on 23/04 and completed in July. Contracy price was £ 21.000 pr. unit.

Catching for the new built floating whaling factory KOSMOS for season 1929/30. Shooter was Aksel Akselsen.
1930 Catching for KOSMOS-expedition season of 1930/31. Shooter was Aksel Akselsen.
1931 I opplag under opplagssesongen 1931/32.
1932 Catching for KOSMOS-expedition season of 1932/33. Shooter was Johan Rove.
1933 Catching for KOSMOS-expedition season of 1933/34. Shooter was Johan Rove.
1934 Catching for KOSMOS-expedition season of 1934/35. Shooter was Erling Hjort Carlsen.
1935 Laid up.
1936 Sold to Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Name unchanged. Catching for the ANGLO NORSE-expedition on the coast of Australia in the summertime. The season started on 24/06 and ended on 04/09-1936.
Later this year the whole expedition moves to the coast of Peru for the winter season 1936/37.
1937 Sold to Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Still carrying the same name. Catching for the ULYSSES-expedition from Shark Bay, Australia the summer season of 1937/38 with Nils Iversen as the shooter.
Sent to the Anarcticawith ULYSSES-expedition the season of 1937/38 as buoy boat. Shooter was Einar Barth.
1938 Again back in the Antactic the season of 1938/39, with the ULYSSES-expedition. This time as catcher. Shooter was Theodor Marthinsen.
1939 Back in Antarctica for season 1939/40 and this time as a part of the PELAGOS–expedition.
1940 Arrived at Walvis Bay, South-West Africa after the season ended in the Southern Ocean. Leased 08/07 as many other whalers at the service of The Norwegian Marine (KNM) and was used as a lifesaver for flight crew. Manned with Norwegian crew.
Departed from Walvis Bay 02/09 with course for Pernambuco (state of Brazil) together with H. J. BULL, KOS I, KOS V and KOS VI under the leadership of the gunner Aksel Akselsen on H. J. BULL. Arrived at Pernambuco 16/09. Set course for Trinidad 28/09 with arrival 06/10. Continuing towards Halifax 11/10 and arriving at Halifax, Canada 20/10. Got the name KNM HORTEN. Prepared for war service. Sailed over to Great Britain.
1941 Went from River Clyde to participate in convoy WN 140. Located in convoy WN 140 along with 55 other ships. The convoy leaves Oban on the west coast of Scotland 14/06 with a course for Methil on the east coast with arrival 17/06. Left the convoy and continued to Scapa Flow with arrival 16/06. Serving as a patrol boat in the North Sea.
1943 Started as a anti-submarine vessel , until the end of the WWII.
1945 Returned to Norwegian Government and handed over to Antarctic A/S, Tønsberg and renamed KOS II. Value calculatetd to NOK 140.000.
1946 In the season of 1946/47 sent back to the Antarctica as a part of the ANTARCTIC-expedition.
1947 I the season of 1947/48 KOS II goes to the Antarctic with a new expedition. This time hired by the SIR JAMES CLARK ROSS-expedition.
1948 This season, 1948/49 as a part of the PELAGOS-expedition.
1949 Hired by Sopecopa (Fr.) as catcher for factory JARAMA off Cap. Lopez in French Congo.
1950 Catching for JARAMA off Cap. Lopez.
1951 Last season in French Congo with JARAMA. After this year's catch, JARAMA is pulled out of the catch and put into tanking
1952 Sold to Whale Products Pty Ltd, Brisbane, Australia. Still by the name of KOS II. In the timeframe 1952 to 1961 as catcher for the Tangalooma Whaling Station, Moreton Island, Queensland, Australia.
1963 The Tangalooma Whaling Station at Moreton Island is sold to Gurley Station Pty. Ltd., Brisbane.
1964 Sold to Ta Hing Co. (Hong Kong) Ltd., Brisbane. Still as KOS II.
1965 The humpback whale was put on the list of endangered species.
1966 Further sold to Tuna & Trawling Industries Pty. Ltd., Brisbane. Used as a survey vessel.
1972 Stripped for rig, accomodation and machinery dismantled by Dept. of Harbours & Marine, Queensland before she was scuttled in the Moreton Bay off Brisbane 30/09.

  • Kos II

    Kos II
  • KOS II i sommervedlikehold

    KOS II i sommervedlikehold
  • KOS II

    KOS II
13 mann
Kilde: Utdrag fra ”Kosmos gjennom 25 år”, www.warsailors.com , boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi”.
Andebu Bygdebok 2020
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no