DS/HVB NIERN

Tilbake til søk
NIERN
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LKQE
Byggeår 1941/06
Byggenr 129
Bruttotonn/BT 325
Nettotonn/NT 112
Skrog LOA 41,94 m
Bredde 7,8 m
Dypgående 4,54 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet 1 stk dampkjel, dim.: 15,5x12,2', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate (HF): 3.0432 ft., dapmtrykk: 225 PSI. Bygget ved Fredrikstad mek.Verksted, Fredrikstad
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Ildrørskjel (firetube boiler), dim.: 15,5’ x 12,2', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate (HF): 3.043 kv/ft., damptrykk: 225 PSI
Kjelebygger A/S Fredriksstad Mek. Verksted, Norway, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1941/05 - 1945
Tyskland
1960 - 1966
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1941 Bestilt av A/S Odd og bygget som hvalbåt NIEREN ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Beslaglagt før ferdigstillelse av tyskerne. Dokksatt 01/03 til 06/03. Tilbake i dokk igjen 22/04 til 30/04. Forhaler fra verksted 06/05 og forlater havnen 10/05-1941. Ankommer havnen og verkstedet igjen 30/05 og går rett i dokk. Dokkes ut 18/06.
Levert i mai som vorpostenboot og (om)døpt NORDKAP. Under 2. verdenskrig hadde hun Krigsmarines kjennemerker V-6106 (avd. 2. Küstensicherungsverband, Lödingen/61. Vorpostenflottille, Lödingen) og V-6310 (avd. 3. Küstensicherungsverband, Rørvik/63. Vorpostenflottille, Namsos)
Tilbake i havnen 05/12. Forhaler til verkstedet 13/12.
1942 Går i dokk 05/10 og frem til 20/01.Forhaler fra verkstedet 27/04 og forlater havnen. Ankommer havnen 08/05 og forhaler til verkstedet 12/05. Går fra verkstedet og havnen 26/05.
Vender tilbake til verkstedet 16/10.
1943 Dokksettes 25/01 og frem til 02/02. Forlater verksted og havnen 22/02.
1945 Tjenestegjorde ved 63. Vorpostenflottille, Namsos ved krigens slutt. NORDKAP ankommer Sandefjord 03/08-1945. Dokksettes 20/08 til 24/08. Tilbakelevert A/S Odd (A/S Thor Dahl) og får tilbake navnet NIERN. Satt i stand som hvalbåt og gjort klar til fangst. Forhaler fra verkstedet 17/10.
1946 Reparer og vedlikeholdes i Cape Town denne sommeren.
Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1946/47. Gikk mot feltet i følge med kokeri og de andre hvalbåtene 09/11
1947 Ankommer verkstedet 14/04. Går i dokk 14/07 frem til 19/07. Går i dokk i tiden 09/09 til 11/09. Forlater verkstedet 06/10.
1948 Avgikk på høsten Sandefjord med THORSHAVET-ekspedisjonen. Spermhvalsesongen begynte 15/11 og langhvalsesongen 15/12.
1949 Som resultat av sesongen ble utkoket 100.980 fat hvalolje og 29.570 fat spermolje.
Sesongen 1949/50 fanger for THORSHØVDI-ekspedisjonen. Forlot Sandefjord 31/10 via St. Vincent for å bunkre 12/11 og videre mot Rio de Janeiro, Brasil 22/11 og videre til hvalfeltet 24/11 med ankomst 05/12 for å møte kokeriet.
1950 Etter endt sesong forlater flåten hvalfeltet 16/03 og setter kursen for Sandefjord. Resultatet på ekspedisjonen ble 108.204 fat hvalolje og 8.730 fat spermolje. Ankommer Sandefjord 14/04. Blir overhalt ved Sarpsborg mek. Verksted, Greåker denne sommeren.
Sesongen 1950/51 til feltet med kokeriet THORSHØVDI.
1956 I opplag.
1957 I opplag. Om sommeren benyttet som skoleskip for A/S Thor Dahl.
1958 I opplag. Også denne sommeren benyttet som skoleskip for A/S Thor Dahl. Kurset var beregnet på opplæring av førstereisgutter. Solgt 27/06-1958 til Skips-A/S Bjørkhaug (Elling Aarseth), Ålesund.
Elevene ble flyttet over på en annen hvalbåt, THORARINN, da NIERN ble solgt. Ansvarlig for kurset var kapt. Niemann og stuert Naubert Nilsen
NIERN fortsatte som hvalbåt for fangst ved Skjelnan Kvalstasjon, Tromsø. Navn uendret.
1960 Solgt eller overført til A/S Skjelnan Kvalstasjon (E. Aarseth), Tromsø og omdøpt POLARBRIS V Fanget for Skjelnan fra 1960 til 1965
1966 Solgt til norske fiskere (Erling Jul Pettersen, Tromsø), ombygd til fiskefabrikk fartøy ved Tromsø Skipsverft. Omdøpt til KJELLØY og tildelt fiskeri nummer T-97-T.
KJELLØY
var da en av landets største snurpere med en lengde på 154’ og lastekapasitet for 5.300 hl. Dampmaskineriet ble skiftet ut med en Deutz diesel, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret m/syl. dim.: 320 x 450 mm. 1.100 BHK v/300 o. min. Bygget Klöckner-Humboldt-Deutz A.G. I tillegg ble det satt inn tre dieselgeneratorer på 300/95/47 BHK.
Senere ombygd til reketråler med fabrikk.
1971 Ny oljefyrt donkeykjel innsatt. Arbeidstrykk på 142 psi.
1992 Utstedt tvangsskjøte på 3,55 mill. 30/11-1992 til Tromsø Fryseri og Kjøleanlegg. Tyder på at de gamle eierne gikk konkurs og at skuta ble solgt på tvangsauksjon.
1993 Slettet i NOR-registeret 08/01-1993. Overført av norske eiere til Belize. Nytt navn er IMSØY. Etter dette har jeg ingen opplysninger. Fartøyet er antakelig solgt til utlandet, ettersom den er registrert i bekvemmelighetsstaten Belize.

1941 Built as whale catcher NIERN by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord on behalf of A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Seized by the Germans before completion. Dry-docked from 01/03 to 06/03. Back in dry-dock again 22/04 until 30/04. Shifted from yard 06/05 and left the port 10/05-1941. Taken into use by the Germans in May as Vorpostenboot and renamed NORDKAP. Arrived the yard 30/05 and went into dry-dock again same day. Left dry-dock and port 18/06.
During the WWII she served under the German Krieg marines identity with identity marking V-6106 and V-6310. Returned to the port 05/12. Shifted to yard 13/12.
1942 Went into dry-dock 05/10 until 20/01.Shifted from yard 27/04 and left the port. Arrived the port 08/05 and shifted to yard 12/05. Left the yard and port 26/05.
Returned to yard 16/10.
1943 Dry-docked 25/01 unto 02/02. Left the yard and port 22/02.
1945 NORDKAP arrived Sandefjord 03/08-1945. Dry-docked from 20/08 to 24/08. Returned to A/S Odd and renamed NIERN. Completed as catcher and made ready for the coming whaling season. Shifted from yard 17/10.
1946 Repair and maintenance in Cape Town this summer.
Catching for factory THORSHAMMER season of 1946/47.
Went to the whaling ground with the factory and catchers 09/11.
1947 Arrived the repair yard 14/04. Went to dry dock 14/07 until 19/07. In dry dock again 09/09 to 11/09. Left the yard 06/10.
1948 Left Sandefjord heading for the Southern Seas with the THORSHAVET-expedition. Sperm whale season commenced on 15/11 and the baleen whale from 15/12.
1949 The production result of the season was 100.980 barrels of whale oil and 29.570 barrels of sperm oil.
Season of 1949/50 as catcher for floating factory THORSHØVDI. Left Sandefjord for the Southern Seas 31/10. Called St. Vincent for bunkering 12/11 and further to Rio de Janeiro, Brazil 22/11. Proceed to the whaling ground 24/11 and arrived 05/12 to meet the factory ship.
1950 After end of season, she left the whaling ground 16/03, bound for Sandefjord. The result of the season for the expedition was 108.204 barrels of whale oil and 8.730 barrels of sperm oil. Arrived Sandefjord 14/04.
Went to Sarpsborg mek. Verksted, Greåker for overhaul this summer.
The season 1950/51 to the whaling ground with the THORSHØVDI-expedition.
1956 Laid up in Sandefjord.
1957 Laid up in Sandefjord. Used as trainee ship for A/S Thor Dahl coming seamen.
1958 Laid up in Sandefjord. Used as trainee ship for A/S Thor Dahl coming seamen. Sold on 27/06-1958 to Skips-A/S Bjørkhaug (Elling Aarseth), Ålesund.
The trainees of summer 1958 shifted over to another catcher, the THORARINN.
A/S Thor Dahl did arrange a course for youngsters for training to be a proper seaman at NIERN that summer. All shifted to THORARINN when NIERN is sold. Responsible persons of the course were Capt. O. Niemann and chief steward Naubert Nilsen

NIERN continued as catcher at Skjelnan Kvalstasjon, Tromsø. Name unchanged.
1960 Sold/transferred to A/S Skjelnan Kvalstasjon (E. Aarseth), Tromsø and renamed POLARBRIS V. Catching for Skjelnan whaling station from 1960 to 1965
1966 Sold to Norwegian fishing men, (Erling Jul Pettersen, Tromsø) and converted to fishing factory vessel by Tromsø Shipyard, renamed KJELLØY. Fishing register as T-97-T (Tromsø). KJELLØY was at that time one of the biggest seiners of Norway, with a length of 154’ and loading capacity of 5.300 hl.
Steam machinery replaced by a Deutz diesel, 4-stroke/single acting, 6-cylinder w/cyl. dim.: 320 x 450 mm. 1.100 BHP at 300 rpm. Built by Klöckner-Humboldt-Deutz A.G. In addition also equipped with three diesel generators at 300/95/47 BHP.
Later the vessel converted to a shrimp trawler, with factory.
1971 New oil fired donkey boiler fitted. Working pressure of 142 psi.
1992 On 30/11 a compulsory composition issued of 3,55 mill. raised by Tromsø Fryseri and Kjøleanlegg. A sign of bankruptcy and the vessel went on forced sale.
1993 Deleted from the NOR ship register on 08/01-1993. Transferred by the Norwegian owners to the state of Belize. New name, IMSØY. After this no further trace. Probably the vessel sold to foreign flag.

  • NIERN

    NIERN
  • NIERN

    NIERN
Kilde: Narve Sørensen, DnV reg-1953, Ole-Gustav Årnes
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no