SS/DS JASON

Tilbake til søk
JASON
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Kallesignal HMTN
Byggeår 1881
Leveringsmåned September
Byggenr 12
Bruttotonn/BT 495
Nettotonn/NT 357
Kilolast 495
Skrog LOA 41,45 m
Bredde 8,68 m
Skipsbeskrivelse Beskrivelse ikke registert
Skipsfunksjon/bruk Selfanger
Hastighet 7,5
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hjelpe dampkjel (donkey boiler). Ildrørskjel (fire tube boiler), kullfyrt
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin , 60 IHK (som hjelpedrift)
Maskin-/motorbygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1881 Bygget som selfanger JASON på Framnæs Skibsværft («Framnæsverven» senere A/S Framnæs mek. Værksted), Sandefjord for Christen Christensen. Sjøsatt 24/10-1881. Hun var rigget som bark, men også utstyrt med dampkjele og dampmaskin til hjelpefremdrift. Det maskintekniske ble satt inn på Aker mek. Verksted etter kontrakt med ingeniør Swensen på Aker. Var tilbake i Sandefjord 30/12-1881.
1882 På sin første tur til ishavet mistet den propellen og kom derfor ikke med i ungfangsten. Skipper var Mauritz Jacobsen. Fangsten ble 4.125 skinn. Mauritz Jacobsen var skipper om bord til og med sesongen 1889 (J. M. Bryde og Arnt Bryde var hans onkler).
1886 Solgt til A. J. Freberg, Sandefjord.
1888 Satte i land Fridtjof Nansen og hans kamerater på Øst-Grønland
1889 Solgt til A/S Oceana (Chr. Christensen som disponent) A/S Oceana var et selskap startet 23/02-1887 av Christen Christensen og tyskeren C. Lindenberg (han var representant for Woltereck & Robertson i Hamburg).
A/S Oceana var et norsk registrert selskap med norsk mannskap, men som samarbeidet med firmaet Woltereck & Robertson i Hamburg
1890 Kaptein C. A. Larsen ble ansatt som kaptein på JASON, 30 år gammel, etter M. Jacobsen.
1892 Den 15/08 ble det i eierselskapet «Oceana» besluttet å sende JASON til Sørishavet i et forsøk på å fange retthval. C. A. Larsen var utpekt til ekspedisjonens leder. Ble benyttet som forskningsskip for fangstselskapet «Oceana» i Antarktis i tiden 1892 til 1894.
JASON forlot Sandefjord 04/09. 16/11-1892 var de fremme ved Syd-Orknøyene og begynte å fange sel. Et par uker dro de videre sydover, og 04/12 gikk C. A. Larsen, Thoralf Sørlle og Karl Chr. Hansen i land på Seymourøya. Her gjorde de noe viktige vitenskapelige oppdagelser. De fant beviser for at området tidligere hadde hatt et tropisk klima via fossiler både av planter og dyr.
1893 Fra den første ekspedisjonen i 1892/1893 brakte de med hjem de første fossile steiner funnet i Antarktis. Ingen retthval ble funnet, men mengder av blåhval og finnhval som var for store å fange med JASONS utrustning. Man begynte å fange sel i stedet og fylte skuta med spekk og 6.200 skinn, før de forlot fangstfeltet 20/02 1893 og var hjemme en gang på vårparten. Ekspedisjonen måtte ta et tap på kr. 36.983.
C. A. Larsen var av den formening at fangst kunne bli lønnsom om flere skip var involvert. Han fikk overtalt den tyske hovedaksjonæren med på å finansiere en ny ekspedisjon. Ekspedisjonen forlot Sandefjord på høsten. Den andre ekspedisjonen bestod foruten C. A. Larsen på JASON, av kaptein Carl Julius Evensen på HERTA og kaptein Morten Pedersen på CASTOR og med forsyningsskipet ØRNEN, ført av kaptein Carl Englund. Til sammen ca. 100 mann.
De oppdaget en rekke nye øyer og land, bl. a. Foyn Land (1893), Chr. Christensens Island og King Oscar II Land.
C. A. Larsen og Søren Andersen foretok den første skitur i Antarktis. De fant flere fossiler. De fant ikke retthval denne gang heller.
1894 Chr. Christensen selger sine aksjer i A/S Oceana til Woltereck & Robertson, og de tar over som hovedeiere. Fartøyene fortsetter under norsk flagg og Chr. Christensen er disponent.
1898 A/S Oceana ble overtatt av Johan Bryde, Sandefjord som disponent..
1899 Solgt til Luigi Amedeo Abruzzi, brorsønn av kong Umberto av Italia 28/01-1899 for £6.000 (NOK 108.000). Omdøpt STELLA POLARE. Ombygget til polarskipI dette året foretok Abruzzi en tur til Frans Josefs Land. Hans onkel ble myrdet mens han var borte og enken lot lage en sølvkopi, den kostet 12.000 lire, av STELLA POLARE og stilte den opp foran jomfru Marias undergjørende bilde i domkirken i Torino.
1909 I juli ble STELLA POLARE forært som skoleskip til en forening i Roma. Den ble slept fra arsenalet i Spezia og forankret ved Ripa Grande i elven Tiber, like ovenfor Aventinerhøyden (en av de syv høyder Roma er grunnlagt på (Caplex)).

1881 Built as sealer JASON by Framnæs Skibsværft (senere A/S Framnæs mek. Værksted), Sandefjord for Christen Christensen Launched 24/10-1881. She was rigged as a bark, but also equipped with a steam boiler and steam engine for auxiliary progress. The mechanical engineering was installed at Aker mek. Verksted in Christiania (Oslo) on contract with engineer Swensen at Aker. Was back in Sandefjord 30/12-1881.
1882 On her maiden voyage to the ice in north she lost her propeller. Mr. M. Jacobsen was her master. Her catch was 4.125 furs. Mr. Mauritz Jacobsen was her master all years until end of season 1889 (J. M. Bryde and Arnt Bryde was brothers of his mother.).
1886 Sold to A. J. Freberg, Sandefjord.
1888 Landed Fridtjof Nansen and his crew on shore on East-Greenland.
1889 Sold to A/S Oceana (Chr. Christensen as manager) A/S Oceana was a company started 23/2-1887 by Christen Christensen and the German C. Lindenberg (he was a representative of Woltereck & Robertson in Hamburg).
1890 Captain C. A. Larsen became captain on JASON. He was then 30 years old. He took over the command after Mr M. Jacobsen.
1892 At 15/08 the owners of the JASON, company «Oceana», took the decision of sending the ship to the Southern Seas to test out the catch of right whale. C. A. Larsen was appointed to be the manager of the expedition. The ship was used as a research vessel for the company "Oceana" in the Antarctic in the year of 1892 to 1894.
JASON left port of Sandefjord on 04/09. On 16/11-1892 they came to the South Orkneys and started sealing. A few weeks later, the expedition went further south. And on 04/12, Mr. C. A. Larsen, Thoralf Sørlle and Karl Chr. Hansen sat their foot on the Seymour Island. They did some important scientific discoveries. They found evidence showing that the site had previously had a tropical climate through the fossils of both plants and animals.
1893 They didn't find any right whale, but a lot of blue whale and fin whale. Whales too big to handle by JASON. From the expedition of 1892/93 they brought home the first fossil stones from the Antarctic. As no right whale were found, they started to catch seal and filled the vessel with seal blubber and abt. 6.200 skin, before they left the catching ground on 20/02 1893. She arrived Sandefjord sometime during the springtime. The expedition had to take a loss of NOK 36.983.
C. A. Larsen was of the opinion that the capture could be profitable if more ships were involved. He luckily find the German main shareholder willing to finance a second expedition. The expedition left Sandefjord in the autumn.
At the second attempt, the expedition consist of C. A. Larsen on JASON, Captain Carl Julius Evensen on HERTA as well as Captain Morten Pedersen on CASTOR and the supply ship ØRNEN, under command of captain Carl Englund. All together abt. 100 men.
They discovered a series of islands and new land such as Foyn Coast (1893), Chr. Christensen Island and King Oscar II Land.
C. A. Larsen and Søren Andersen did the first skiing on the Antarctic. They found more fossils, but they didn't find any right whale this time either.
1894 Chr. Christensen sold his shares in A/S Oceana to Woltereck & Robertson, Hamburg and from now on they are the main owner of the company and ships. All vessel is still registered in Norway and Sandefjord, with Chr. Christensen as manager.
1898 Mr Johan Bryde, Sandefjord took over A/S Oceana as manager.
1899 JASON sold to Luigi Amedeo Abruzzi, son of the brother of king Umberto of Italy 28/01-1899 for £ 5.000 (NOK 108.000). Renamed STELLA POLARE. Converted to a polar vessel.In this year Mr. Abruzzi sailed to Frans Josef’s Land. His uncle was murdered and the widow made a silver replica of STELLA POLARE at a cost of 12.000 lire and placed it at the virgin Marias wonder working picture in the cathedral of Torino, Italy.
1909 In July the STELLA POLARE was given as training ship for an association in Rome. She was taken under tow from the arsenal in Spezia and anchored at Ripa Grande in river Tiber, a little upstream of the Aventinerhights.

 • JASON

  JASON
 • JASON

  JASON
 • JASON

  JASON
 • JASON

  JASON
 • JASON

  JASON

1881-89 Mauritz Jacobsen

1890-94 C. A. Larsen

1895-99 C. J. Evensen

Kilde: Narve Sørensen, bøkene «A/S Framnæs mek. Værksted 1898-1948» og «Aktieselskapet Ørnen 1903-1953» av Hans I. Bogen. Torkell Fagerli (Sandefjords Blad 10/8-1985), Wikipedia. »
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no