Thor Dahls Gate - Badehusgaden

Opprinnelig navn var Badehusgaden på grunn av Sandefjord Badeanstalt, skiftet så navn til Thor Dahls gate i 1902. Gata har navn etter skipsreder Thor Dahl, som i 1911 bygde den store forretningsgården som ligger ved gatas sydende, ned mot havna. Thor Dahls gate går fra Torvet og ned til brygga.
Bygningene til Kurbadet står der fortsatt i dag (2023) og blir brukt til kulturaktiviteter.

Les mer

At Thor Dahl har fått sitt navn knyttet til den gaten som går forbi hans tidlige store forretningsbygg ved bryggen, er ganske naturlig. Det ville føre alt for langt ved denne anledning å skrive om hans eventyrlige karriere som forretningsmann, fra den tiden han begynte beskjedent sin lille butikkhandel til han som mangemillionær ble byens største forretningsmann, skipsreder og meget annet, ikke minst byens største donator i sin tid. Thor Dahl var sønn av den kjente, dyktige og avholdte lærer Thor Helgesen Dahl, født i Solum ved Skien i 1820, død i Sandefjord 1873. Thor Dahl ble født i 1862, gift i 1887 med Alfhild Freng, datter til lege Lars Freng i Stokke. Han begynte først i butikklære hos I. E. S. Wetlesen og siden hos P. C. Pedersen, 2 av byens betydeligste forretningsmenn i 1880-årene. I 1887 begynte han for seg selv, først i den gamle Valby-gården på Torget, tidligere den kjente Lingaard-slektens hus, som ble revet noen år før århundreskiftet for å gi plass til et større torv. Senere dren han andre steder i byen inntil han i 1911 flyttet inn i sin store, nye forretningsgård ved bryggen. 

Hans interesser i sel- og bottlenosefangsten, og senere hvalfangsten, la grunnen til hans store formue. Men skipshandelen hadde også sin store andel i utviklingen, en forretning som i dag er blitt av storbydimensjoner. 

I 1908 startet Thor Dahl sammen med Ingvald Bryde, ”Bryde og Dahls Hvalfangerselskap” med konsesjon på Syd Georgia. Året efter ble kokeriet ”Admiralen” anskaffet – et kokeri som ble forbilde for senere hvalkokerier. De eldre vil også huske de kjente fangstskip ”Alfa” og ”Beta”, seilskipet ”Aviemore” og mange flere. Thor Dahl innehadde gjennom årene en lang rekke tillitsverv. Han var medlem av bystyret og mange kommunale komitéer. Han satt i ledelsen for en lang rekke selskaper og foretagender. Thor Dahl var en stor personlighet, den fødte forretningsmann, som måtte være med der det skjedde noe og teften tilsa at de kunne bli forretning. Men han var rundhåndet og øste ut for å skaffe lysere livsvilkår både for den enkelte og for de mange. Han elsket sang og musikk, som sin far, et overskuddsmenneske av de store. Thor Dahl døde 15. april 1920. 

Kilde: Henrik Sandberg i boken om gatenavn i Sandefjord 

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon. 

Alle i Sandefjord kjente den gang godt både Walby-gården og Thor Dahl. Walby-gården - den kaltes den gang også Hage­mannsgården - lå på Torvet omtrent der hvor drosjeholde­plassen i dag ligger.  Og Thor Dahl, det visste alle i Sandefjord, var sønn til avdøde skolelærer Thor Helgesen Dahl. Det at han startet egen forret­ning bare 26 år gammel var det heller ikke noen som forundret seg over i de dager.

Allerede 1½ år efter åpningen flyttet Thor Dahl sin forretning til egen gård i Langgaten, det skjedde 20. oktober 1890. 
I Langgaten fikk Thor Dahl et av de største og fineste butikklo­kaler i byen. Vis a vis hadde han sin gamle venn Per Halvorsen som hadde etablert en kolonial­varehandel der hvor nu Østlan­dets Bygningsartikkelkompani i Kongensgate 26 holder til.
Under den store bybrannen i mars 1900 brant også Thor Dahls våningshus og forretnings­gård, men bua og varebeholdnin­gen ble reddet. Thor Dahl averte­rer 3. april: «Min butikkforretning fortsetter i min pakkbod i Lang­gaden og anbefales som godt assortert». Det fortelles at det under brannen satt en ung og sprek sjømann overskrevs over taket på boden til Thor Dahl og pøste vann over den. Først da­gen etter fikk han høre at det og­så hadde vært dynamitt i lager­boden!
Thor Dahl kunne selvfølgelig ikke fortsette å drive sin forret­ning fra trebuene på hjørnet av Kongensgate og Dronningensgate. Den 17. november 1900 opp­lyser han at forretningen er til­flyttet Thoralf Klavenes' nye gård. Det var i «Vestfoldgården» (Dronningensgate 9) at Dahl nu leiet både forretningslokale og privatleilighet. Her ble han i 2 år inntil han i 1902 kjøpte Storgaten 23 av kjøpmann C. A. Sandbergs arv­ing. Det er den nuværende Sper­regården ved Hvidts Plass. Her hadde han sin forretningsgard inntil han i 1911 flyttet ned til brygga, til Badehusgaten 3 - nu Thor Dahls gate 1 -3.
«Thor Dahl på brygga» har siden vært et begrep, forretningen og virksomheten har vokst og utvik­let seg gjennom årene til dagens supermarked, men altså fremde­les «Thor Dahl på brygga».

Den 31. desember 1912 skriver Thor Dahl til «Magistraten i San­defjord» for å meddele at: «Her­ved anmeldes, at den av mig i 25 Aar drevne Skibs- og Kolonial ­og Vinforretning fra 1ste Januar 1913 er ophørt. Erbødigst Thor Dahl».

Dahl måsket nu å gi sitt tidligere personlige firma aksjeselskapets form og fra 1. januar 1913 er skibs- og husholdningshande­len innregistrert som A/S Thor Dahl.
Thor Dahls butikk på bryggen ble utvidet første gang i 1926 med tilbygget «Hvalfangstens Hus», deretter 1937/38 da byg­ningen i store trekk fikk sin nuværende form og fasade mot Thor Dahls gate.
I etterkrigsårene måtte firmaet først og fremst satse på gjen­oppbygging av sin rederivirk­somhet, hvalfangstflåten og koffardiflåten vokste hurtig, og det var først i 1961 at varehandelen ble utvidet ved at man gikk over til selvbetjeningsbutikk den 2. mai. Fra en salgsflate på 200 m2 ble butikken nu 333 m2. Men den stoppet ikke med det: utvidelser skjedde 1967, 1969 og 1971, slik at «supermarkedet» i dag har 970 m2 salgsflate å tumle seg på. Allikevel kan det bli trangt i høy­sesongene.
 

 

 

 • Totalt bilder i artikkelen: 44

  Thor Dahls gate 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 15

  Thor Dahls gate 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 25

  Thor Dahls gate 3 - Kurbadet

 • Totalt bilder i artikkelen: 16

  Thor Dahls gate 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Thor Dahls gate 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Thor Dahls gate 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Thor Dahls gate 12 c

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Thor Dahls gate 17, 19 og 21

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Thor Dahls gate 21

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Thor Dahls gate 23

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Krysset Thor Dahls gate/Bryggegaten

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Krysset Thor Dahls gate/Strandpromenaden

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bølgen

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kart Badehusgaden

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Thorbjørn Svenssen, statue

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Thor Dahls gate

   
https://www.sandefjordshistorie.no