DS/HVB FRIGG

Tilbake til søk
FRIGG
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal MFJR/LADB
Byggeår 1908/10
Byggenr 77
Bruttotonn/BT 128
Nettotonn/NT 43
Skrog LBP L: 95,3'
Bredde 18,4'
Dypgående 11,2'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 10' x 9,5'. m/2 fyrganger. Heteflate (HF): 880/33 kv/ft. Kjeletrykk: 180 PSI
Kjelebygger Clarke Chapman & Co., Gateshead, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 11"-18"-29", slag 21", 52 NHK/286 IHK
Maskin-/motorbygger George T. Grey, South Shield, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1915 - 1918
Norge
1920 - 1935
Norge
1969 - 1973
Norge
1973 - 1974
Norge
1974 - 1975
Norge
1975 - 1977
Norge
1977 - 1988
Norge
1988 - 1991
Norge
1991 - 1992
Norge
1992 - 1994 senket
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1908 Bygget som hvalbåt FRIGG ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Hvalfanger-A/S Sydhavet (Peder Bogen & P. Mikkelsen), Sandefjord. Overlevert i oktober som søsterskip av FREY (bnr. 78). Registrert i Sandefjord. Fanget 4 sesonger (1908/09 – 1911/12) ved Syd Shetlands-øyene, men viste seg, i likhet med søsterskipet - uegnet for feltene ved Antarktis
1912 Solgt til A/S Dominion Whaling Co., (T. Dannevig & Co) , Sandefjord.
1913 I fangst på Fransk Kongo. Navn og registreringshavn uendret. Fanget for Fl/k D/S PYTHIA på Kongo-kysten.
1914 Sesongen 1914/15 i fangst for kokeriet PYTHIA.
1915 Innleiet som bevoktningsbåt av den Kongelige Norske Marine (KNM). Kommandoen heist 23/02-1915 kl 16.00 i Sandefjord med premier løytnant Jakob Gram som skipssjef. Leien av fartøyet ble betalt med kr 1.500 pr måned.
Satt først inn i bevoktning i ytre del av Trondheimsfjorden, etter montering av krigsutstyr. Overført til Nordlandsavdelingen fra 15/06-1915.
1916 Leien justeres til kr. 80 pr dag fra 01/01-1916.
1917 Grunnstøtte 19/02-1917 på en båe nord av Vega på Helgeland. Kom av ved egen hjelp. Gikk til Trondheim og ble slipp satt på Baklandets verksteds Slip. Tre plater i bunnen ble skiftet.
Overført Finnmarksavdelingen fra 11/06-1917.
1918 Kommandoen strøket 23/03-1918 i Bodø. FRIGG blir overtatt av Statens Hvalfangstkontor. Selskapet A/S Dominion Whaling Co., er nå overtatt av Chr. Christensen jr., Sandefjord
1919 FRIGG ankommer Framnæs mek. Verksted, Sandefjord 08/09-1919 for reparasjon og dokksetning. I dokk fra 05/12-1919 til 11/12-1919.
1920 Solgt til Statens Havnevesen, avdeling Ålesund og strøket fra det ordinære skipsregister. Ombygget til vedlikeholds fartøy for fyrvesenet og registrert i Ålesund.
Forlater Sandefjord 25/03-1920, omdøpt MYKEN.
1921 Ankommer Framnæs mek. Verksted, Sandefjord 22/11-1921, avgår igjen dagen etter.
1930 Overført til skipsregisteret i Oslo.
1935 Eiere registrert som Statens Havnevesen (Maskiningeniørene), Oslo som eier og fartøyet registrert i Oslo (DnV 1935).
1936 Dampmaskinen blir erstattet med en Union råolje motor, 2-takt/enkelvirkende, 2-sylindret, syl. dim.: 400 x 400 mm. Motorkraft på 150 BHK. Bygget av A/S De Forenede Motorfabriker, Bergen.
1940 Overtatt av den tyske Kriegsmarinen, KM-Werft-Horten 28/08-1940.
1943 Frigitt.
1945 Etter krigen står Statens Havnevesen (Maskiningeniørene), Oslo som eier og fartøyet registrert i Oslo.
1955 En ny dieselmotor type Wichmann innsatt. 2-takt/enkeltv. 4-sylindret. Syl dim.: 280 x 420 mm, 320 BHK levert av Wichmann Motorfabrik A/L, Rubbestadneset
1966 På ny innført i det ordinære skipsregister og i januar, solgt til Elias Møgster, Espevær. Ombygget til lastebåt for kystfart. Registrert i Haugesund.
Ny tonnage ble målt til 180 tdw, 137 brt
1969 Solgt til Karl Grindskard, Knarrlangsund, Trondheim i desember. Registrert i Trondheim.
1973 Solgt til Alf Nergård, Knarrlangsund i februar. Etter en kort tid konkurs
1974 Overtatt av Forretningsbanken AS, Trondheim i juli.
1975 Innkjøpt av Asbjørn Gjømlie, Trondheim.
1977 Solgt til John Sæther, Kverva, Trondheim i mars.
198x Uten oppdrag og i opplag ved Titran, Trondheim i dårlig forfatning.
1988 Solgt til en dykkeklubb i Trondheim og forhalt til Trondheim havn.
1991 Solgt til ukjent eier i Snillfjord i Hemne. Fremdeles som vrak og uten oppdrag.
1992 Muligens solgt til Odd Magne Stabben, Tømmervåg og tauet til Tustna. Solgt til Tyskland 22/06 sammen med to andre gamle kysttravere (KANNELES og JØTNAFJELL), men MYKEN ble antatt ikke med til Tyskland (Kilder mener at den var i for dårlig forfatning).
1994 Alt brukbart utstyr demontert. MYKEN ble så tauet til Halsafjorden og senket.

1908 Built as catcher FRIGG by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Hvalfanger-A/S Sydhavet (Peder Bogen & P. Mikkelsen), Sandefjord. Delivered in October as a sister ship of FREY (Sno. 78). Registered in Sandefjord. As catcher for 4 seasons (1908/09 - 1911/12) off the South-Shetland Islands, but proved, like the sister ship - unsuitable for the fields off Antarctica
1912 Sold to A/S Dominion Whaling Co., (T. Dannevig & Co.), Sandefjord.
1913 Catching on the coast of French Congo for Fl/k D/S PYTHIA. Name and port of registration unchanged.
1914 Season 1914/15 as catcher for factory ship PYTHIA.
1915
Hired as patrol boat by the Royal Norwegian Navy (KNM). Command hoisted 23/02-1915 at 16.00 hrs in Sandefjord with First Lieutenant Jacob Gram as Commanding Officer. The rent of the vessel was paid £ 1,500 per month.
Put first into the guard in the outer part of the Trondheim Fjord, after mounting of war equipment. Transferred to the Nordland-division from 15/06-1915.
1916 Amount is adjusted to NOK 80 per day from 01/01-1916.
1917 Grounded 19/02-1917 on a shoal north of Vega at the coast of Helgeland. Afloat unassisted. Went to Trondheim and was repaired by Baklandets Verksteds Slip. Three bottom plates were changed.
Transferred to the Finnmark division from 11/06-1917.
1918 Command deleted 23/03-1918 in Bodø. FRIGG being taken over by the Government Whaling Office for whaling purpose at the coast of Norway.
1919 FRIGG arrived Framnæs mek. Værksted, Sandefjord 08/09-1919 for repair and dry docking. In dock from 05/12-1919 to 11/12-1919.
1920 Sold to the State Port Authority (mechanical engineer), division Ålesund. Converted to a service vessel for maintaining lighthouses along the Norwegian cost. Deleted from the ordinary shipping register. Stationed and registered in Ålesund.
Left Sandefjord 25/03-1920, renamed MYKEN.
1921 Arrives Framnæs mek. Værksted, Sandefjord 22/11-1921, depart again the next day.
1930 Transferred to the shipping register in Oslo.
1935 As owners registered Statens Havnevesen (Maskiningeniørene), Oslo. Vessel registered in Oslo (DnV 1935).
1936 Steam engine replaced by an oil engine type UNION of 150 BHK.
1940 Taken over by the German Kriegsmarine, KM-Werft-Horten 28/08-1940.
1943 Released.
1945 As owners registered Statens Havnevesen (Maskiningeniørene), Oslo. Vessel registered in Oslo (DnV 1953).
1955 A new diesel engine type Wichmann installed. 2-stroke/single acting, 4-cylinder. Cyl. dim.: 280 x 420 mm, 320 BHP built by Wichmann Motorfabrik A/L, Rubbestadneset.
1966 On new registered in the ordinary shipping register and in January, sold to Elias Møgster, Espevær. Converted to a costal freighter. Registered in Haugesund.
New tonnage measured to 180 tdw, 137 brt.
1969 Sold to Karl Grind Skard, Knarrlangsund, Trondheim in December. Registered in Trondheim.
1973 Sold to Alf Nergård, Knarrlangsund in February.
1974 Taken over by Business Bank AS, Trondheim in July.
1975 Purchased by Asbjørn Gjømlie, Trondheim.
1977 Sold to John Sæther, Kverva, Trondheim in March.
198x Without missions and laid up at Titran, Trondheim in poor condition.
1988 Sold to a diver club in Trondheim and brought to Trondheim harbor.
1991 Sold unknown owner in Snillfjord in Hemne. Still as wrecks and without any occupation.
1992 Possibly sold to Odd Magne Stabben Tømmervåg and towed to Tustna.
Sold to Germany 22/06 with two other ancient coastal trotters (KANNELES and JØTNAFJELL) but MYKEN was believed not brought to Germany (Sources believe that it was in too poor condition).
1994 All usable equipment dismantled. MYKEN was then towed to Halsafjord and scuttled.

  • FRIGG

    FRIGG
  • FRIGG

    FRIGG
Kilde: Boken “Bevoktningsfartøyer under første verdenskrig” av Atle Wilmar. www.warsailors.com (forum: re: Trygve), Kiærulf’s årbøker over aksjer og obligasjoner
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Ragnar Iversen, Ulf W. Gustavsen
   
https://www.sandefjordshistorie.no