DS/HVB SUDERØY V

Tilbake til søk
SUDERØY V
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5342996
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDPC
Byggeår 1930
Leveringsmåned August
Byggenr 310
Bruttotonn/BT 252
Nettotonn/NT 86
Skrog LOA 35,08 m
Bredde 7,03 m
Dybde (i riss) 4,02 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 12
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoveddampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 14' x 11,1', oljefyrt m/3 fyrganger. Total heteflate: 2.319 kv/ft.
Kjelebygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Kompass, peileapparat (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,8"-22"-37,5", slag 24", 141 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1940 - 1945
Storbritannia
1952 - 1955
Norge
1955 - 1959
Norge
1959 - 1972
Norge
1990 - 2007 Hugget
Norge
Sted Oslo
Reg havn Haugesund

1930 Bygget som hvalbåt SUDERØY V av Nylands Verksted, Oslo til Hvalfanger-A/S Suderøy (Ole Andreas Knutsen), Haugesund. Den andre av to søsterskip bygget på samme verksted.
Fanget for Hvalfanger-A/S Suderøy’s hvalkokeri SUDERØY sesongen 1930/31 sammen med hvalbåten SUDERØY I, II, III og IV.
1937 Sesongen 1937/38 deltok hvalbåten SUDERØY I, II, IV, V og VI sammen med kokeriet SUDERØY. Ekspedisjonen satte kurs for Sydishavet 01/10. SUDERHOLM var transportbåt for ekspedisjonen for sesongen 1937/38. Avgikk Haugesund 10/11.
1938 Også 1938/39 var det de samme hvalbåtene som deltok i forrige sesong.
1939 Hvalbåtene ankommer Haugesund rundt 12/04 etter endt sesong. Totalt 5 hvalbåter har fanget denne sesongen
1940 Suderøy-ekspedisjonen var på vei hjemover fra årets fangst i Sydishavet via Montevideo og befant seg nær Curacao da man fikk vite om den tyske okkupasjonen av Norge 09/04-1940. Man besluttet da å gå til Hampton Roads ved New York hvor man tok kontakt med britiske myndigheter og ble dirigert til Halifax, Nova Scotia.
Nortraship overtok kontrollen over hvalflåten til SUDERØY i Halifax. I august, SUDERØY V ble leid ut til britiske The Royal Navy (RN). Satt i tjeneste for The Royal Canadian Navy som minesveiper og får identitet J04. Kokeriet benyttet som transport skip for tropper og varer mellom Storbritannia og Amerika frem til 1944. Hvalbåtene innlemmet i The Royal Canadian Navy.
1945 Overlevert til sine eiere i Halifax i oktober. Klargjøres og utrustes for fangst i sesongen 1946/47.
1946 Fanger for kokeriet SUDERØY for sesongen 1946/47.
1947 Fanger for kokeriet SUDERØY for sesongen 1947/48.
1948 Fanger for kokeriet SUDERØY for sesongen 1948/49.
1949 Etter sesongen 1948/49 lagt i opplag ved Vibrandsøy, Haugesund.
1951 I juli slept til AS Haugesund Slip, Haugesund for ombygning til snurper. Forlenget med nye dimensjoner: L: 149,7' – B: 23,9' – D: 11,1'. Ny tonnasje 326 brt (tilsvarer 4.500 hl).
Dampmaskineriet erstattes med dieselfremdrift. En 7-sylindret type Polar (British Auxiliaries Ltd., Glasgow), bygget 1941, på 520 BHK. Motoren stammet fra MMS 43, som senere ble VIDENG.
1952 Ferdigstilt i januar og levert som snurper SUDERØY V. Registreres i fiskeriregisteret som R-49-H. Var en av de største og mest moderne snurperne på norskekysten den gang. Ble klar i tide til å delta i vintersildfisket.
Skipper var Ole Olsen, mens Henrik Pedersen var bas. Begge var fra Åkrehamn på Karmøy.
1955 Omrigget til lastebåt ved AS Haugesund Slip, Haugesund. Ble satt i fart under navnet HELLESUND. Benyttet av Dampskibsselskabet Veritas (som Ole Andreas Knutsen eide) for bruk i selskapets godsrute mellom Oslo og Bergen, i påvente av levering av ny tonnasje.
1959 Dampskibsselskabet Veritas fikk levert den nybygde godsrutebåten HELLESUND.
Tilbakestilt som snurper i juni og fikk tilbake navnet SUDERØY V og igjen innført i fiskeriregisteret under nummer R-49-H.
1965 Omrigget til ringnotsnurper ved AS Haugesund Slip, Haugesund.
1970 Selskapet bytter navn til Skips-AS Suderøy (Knut Knutsen O.A.S.), Haugesund.
1972 Solgt til Hans H. Skorpen m. fl, Nordstrøno i Os og registrert i Bergen. Omdøpt IDOL med fiskeriregistreringsnummer H-22-O.
Ombygging foretatt. Ny fremdriftsmotor montert. En 9-sylindret 2-takt type B&W Alpha på 900 BHK. Ny tonnasje: 336 brt.
1974. En ny ombygging og oppgradering.
1975 Utbryter brann i maskinrommet 15/12 under makrellfiske i Nordsjøen, -i pos. 60.35N, 03.470 NV av Bergen. Maskinrom og overbygg fikk store skader av brannen.
Stuerten ble røykforgiftet og ble plukket opp av helikopter, mens resten av besetningen på 11 ble tatt opp av supply båten SEA BRUTE og bragt til Ågotnes med IDOL på slep.
Besiktiget ved AS Haugesund Slip, Haugesund i desember. Kondemnert.
1976 Solgt "as-is" til KS Eidesvik & Co. AS (Kristian & Lauritz Eidesvik), Langevåg på Bømlo . Reparert og ombygd til skrapjernstråler for bruk i Nordsjøen. Ombygning foretatt ved Horten Verft AS, Horten. Tonnasje 490 brt.
1977 Kom i fart som GEO BOY i mai og registrert i Haugesund med nytt kallesignal; LFFW.
Igjen ombygd. Denne gang til standby-båt. Ny tonnasje: 508 tdw, 467 brt.
1990 Solgt til Simon Møkster, Stavanger i februar. Omdøpt STRILØY (II). Benyttet som standby-båt.
1993 Overført i september til Simon Møkster Rederi AS, Stavanger.
1994 Ommålt i juli til 466 brt, 139 nrt.
2001 Overført til Team Møkster AS, Stavanger i april, fortsatte i bruk som standby-båt i Nordsjøen.
2007 Strøket av norsk skipsregister 25/04 og hugget.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia: 13,8"-22"-37,5", slag/stroke: 24", 550 IHK (138 NHK). Bygget av Nylands Verksted, Oslo.

1930 Built as whaling catcher SUDERØY V by Nylands Verksted, Oslo to Hvalfanger-AS Suderøy (Ole Andreas Knutsen), Haugesund. The second of two sistership from same yard.
Cathing for Hvalfanger-A/S Suderøy’s floating factory SUDERØY season of 1930/31 together with catcher SUDERØY I, II, III and IV.
1937 The season 1937/38 partisipated with catcher SUDERØY I, II, IV, V and VI for floating fatory SUDERØY. Expedition heading for the Southern Seas 01/10. SUDERHOLM was their transporter for the season. Departed Haugesund 10/11.
1938 Also 1938/39 did the same catchers partisipate as previous season.
1939 Catchers arrived Haugesund round 12/after end of season. Totally five catchers was in operation this season.
1940 The Suderøy expedition was on its way home from this year's whaling in the South Sea and was near Curacao when it was told of the German occupation of Norway 09/04-1940. They then decided to go to Hampton Roads in New York where they contacted the British authorities and were directed to Halifax, Nova Scotia.
Nortraship took control of the whaling fleet in Halifax In August, SUDERØY V was leased to British The Royal Navy (RN). Served for the Royal Canadian Navy as a minesweeper named HMCS SUDERØY V and given identity J04.
1945 Delivered to its owners in Halifax in October. Prepared and equipped for catch in the 1946/47 season.
1946 Left for the Southern Seas with the factory SUDERØY for the 1946/47 season.
1947 Left for the Southern Seas with the factory SUDERØY for the 1947/48 season.
1948 Left for the Southern Seas with the factory SUDERØY for the 1948/49 season.
1949 After the 1948/49 season laid out at Vibrandsøy, Haugesund.
1951 In July towed to A/S Haugesund Slip, Haugesund for conversion to fishing vessel. Extended and new dimensions are: L: 149.7 '- B: 23.9' - D: 11.1 '. New tonnage 326 brt (corresponds to 4,500 hl).
The steam engine is replaced with diesel propulsion. A 7-cylinder type Polar DM (British Auxiliaries Ltd., Glasgow) built 1941, at 520 BHK. The engine originated from warship MMS 43, which later became VIDENG.
1952 Completed in January and delivered as snaps SUDERØY V. Registered in the Fisheries Register as R-49-H. Was one of the largest and most modern seiners on the Norwegian coast at that time. Got ready in time to participate in winter herring fishing.
Skipper was Ole Olsen, while Henrik Pedersen was fishing manager. Both from Åkrehamn on Karmøy.
1955 Rigged to a coaster at AS Haugesund Slip, Haugesund. Renamed HELLESUND. Used by the steamship company Veritas (owned by Ole Andreas Knutsen) for use in the company's freight route between Oslo and Bergen, pending delivery of new tonnage.
1959 The steamship company Veritas delivered the newly built freight boat HELLESUND.
Reset as fishing vessel in June and got back the name SUDERØY V and again entered in the registry of fishing as number R-49-H.
1965 Rebuilt to seiner by AS Haugesund Slip, Haugesund.
1970 Company renamed Skips-AS Suderøy (Knut Knutsen O.A.S.), Haugesund.
1972 Sold 18/02 to Hans H. Skorpen and others, Nordstrøno in Os and registered in Bergen. Renamed IDOL 07/02 and recorded in the registry of fishing as number H-22-O.
New upgrading and new propulsion mounted. A 9-cylinder 2-stroke type B&W Alpha (Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn), at 900 BHK.
New tonnage: 336 brt.
1974 A new upgrading.
1975 Outbreak of fire in engine room on 15/12 during mackerel fishing in the North Sea in pos. 60.35N, 03.470 NW of Bergen. Engine room and superstructure suffered major damage from the fire.
The steward was poisoned by smoke and picked up by helicopter, while the rest of the crew of 11 was picked up by the supply ship SEA BRUTE and brought to Ågotnes with IDOL in tow.
Inspected at AS Haugesund Slip, Haugesund in December. Condemned.
1976 Sold "as-is" to KS Eidesvik & Co. AS (Kristian & Lauritz Eidesvik), Langevåg on Bømlo. Repaired and converted to scrap iron trawler for use in the North Sea. Re-construction carried out at Horten Verft AS, Horten. Tonnage 490 brt.
1977 In service as GEO BOY in May and registered in Haugesund with new call sign, LFFW.
Again re-built. This time for purpose as standby vessel. New tonnage: 508 tdw, 467 brt.
1990 Sold to Simon Møkster, Stavanger in February. Renamed STRILØY (II). Used as a standby vessel.
1993 Transferred to Simon Møkster Rederi AS, Stavanger in September.
2001 Included in Team Møkster AS, Stavanger in April, still in use as a standby vessel in the North Sea.
2007 Deleted from the Norwegian register of shipping 25/04. Sold for breaking.

  • SUDERØY V

    SUDERØY V
Kilde: «Havneguiden Haugesund», bladet «Skipet», Norsk Hvalfangst Tidendes Årbøker
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no