FLK TELEGRAF

Tilbake til søk
TELEGRAF
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5601557
Kallesignal HMQW
Byggeår 1900
Leveringsmåned Desember
Bruttotonn/BT 733
Nettotonn/NT 440
Dødvekt/TDW 1.035
Skrog LOA 173,5' (52,88 m)
Bredde 32,1’ (9,78 m)
Dybde (i riss) 15,5' ( 4,72 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x dampkjele (ildrørskjele/fire tube boiler) dim.: 12,3’ x 9,8’ m/2 fyrganger m/kullfyring. Arbeidstrykk 180 psi
Kjelebygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,0”-21,0”-33,0”, slag 27,0”. 79 NHK (460 IHK).
Maskin-/motorbygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1903 - 1903
Norge
1903 - 1903
Norge
1916/07 - 1917 Forlis
Norge
Sted Risør
Reg havn Sandefjord, Haugesund

1900 Bygget som dampdrevet lasteskip med treskrog. Bygget ved skipsbyggermester Erik K. Lindstøls Verft, Sønderled, Risør, Norge for D/S A/S Telegraf (P. A. Grøn, disponent), Sandefjord. Muligens sjøsatt i juli, og overlevert 20/09. Fikk navnet TELEGRAF.
Skipsnavnet reflekterer at skipet ble utstyrt med trådløs telegraf, en nymotens innretning i sin tid. (Jf. det samtidige Grøn eide skipet, TELEFON).
1903 Innleid av A/S Ørnen, Sandefjord. Disponent Chr. Christensen (P. A. Grøn var hans svoger) ville prøve et dampskip som kokeri i Finnmark og ved Svalbard. Leien var 4.000 kroner pr. måned med et tillegg av 500 kroner hvis fangsten ble over 1.500 fat hvalolje.
Ved Framnæs mek. Værksted ble skipet innredet som et primitivt kokeri ("flydende trankogeri") med 4 stk enkle åpene spekk kokere på dekk. Kokene kostet NOK 2.851,- og hadde en utkokningskapasitet på en hval per dag. For Christensen var dette et eksperiment, og var det første hvalkokeri under norsk flagg. Fangstbestyrer for ekspedisjonen var Alex. Lange (senere, i 1903 fangstbestyrer for flytende kokeri ADMIRALEN.som ble et resultat av dette forprosjekt. I 1914 som meddisponent for Peder Bogen & Co sammen med Johan Rasmussen).
Den 8. mai seilte ekspedisjonen fra Sandefjord. 14 mai 1903 kom TELEGRAF og hvalbåten ØRNEN fram til Hammerfest. Fangsten ble startet med base i Bellsund på Svalbard, med fangst ved Svalbard, rundt Bjørnøya og utenfor Finnmark. Det var svært mye is i 1903, dette skapte store problemer for fangsten. Den dårlige kokekapasiteten til TELEGRAF var en annen årsak til det relativt svake resultatet. Man forsøkte fangst ved Bjørnøya, men det var ingen anvendelig havn der, som ga tilstrekkelig smult vann til utenbords flensing. Flensing og koking lykkes bare delvis og til slutt måtte man sette kursen mot Ingø på Finnmark-kysten igjen med syv blåhval på slep.
Underveis blir man overrasket av orkan, og med bare tre hval i behold når man Ingø 12/06-1903.
Bestyrer Alex. Lange skriver et fortvilet telegram til Chr. Christensen: «Jeg har alderig i mit liv havt det saa uhyggeligt og utriveligt samt saa fuldt op af modgang som her om bord i TELEGRAF».
Karakteristiskt nok kommer svaret fra rederen: «På’n igjen – Christensen».
Ekspedisjonen fanget 57 hval, hvorav 45 blåhval, noe som ga 1.960 fat. Av dette ble 1.718 fat kokt ut ved Svalbard.
Tilbakelevert i september og tilbake stilt som lasteskip.
Erfaringen var at TELEGRAF var for liten.
Men erfaringen med kokeriskip ga mersmak, og i oktober 1903 anskaffet rederiet et nytt skip, GIBRALTAR som etter ombygging fikk navnet ADMIRALEN og tok over som kokeri i 1904 og 1905 rundt Spitsbergen.
1915 I februar solgt til A/S D/S Telegraf (Christensen & Stenseth), Sandefjord.
1916 Solgt 07/03-1916 til Chr. Christensen jr. A/S (Chr. Christensen jr), Sandefjord. Solgt videre 31/07 til A/S Dampskibsselskapet Corona (H. M. Wrangell & Co. A/S, som disponenter), Haugesund.
1917 Sank 26/11 etter kollisjon med skipsvrak ca. 1.nm sørvest for Sunk Fyrskip, Black Deep, (ved innløpet til Themsen) mens hun var på reise fra Sunderland, UK til Rouen, Frankrike med kull. Mannskapet ble tatt opp av DS J. B. PADDOW og landsatt i Southend, England

Fra sjøforklaringen:
D/S »Telegraf« (H.M.Q.W.) av Haugesund blev forlatt den 26. november i synkefærdig tilstand som følge av at ha grundstøtt eller støtt paa. vrak 1 kvm. S.V.¼S. av Sunk fyrskib i Black Deep.
        Sjøforklaring i London den 29. november. Av forklaringen fremgaar, at skibet avgik fra Sunderland den 22. november med en ladning kul bestemt til Rouen. Den 23. s. m. fik man lods ombord paa Yarmouth red, hvor skibet gik tilankers efter lodsens kommando. Den næste dag kl. 6.50 fm. fortsattes reisen. Vinden vestlig, stiv kuling med skyet luft. Kl. 0.30 gik til ankers, kl. 1.10 em. hev op og fortsatte ifølge signal fra vaktbaaten. Storm og høi sjø, tung sætting. Kl. 4.15 em. passertes Sunk fyrskib ca. 1 kvm. av. Der styrtes efter lodsens kommando S.V.¼V. Kl. 5.45 em. sloges farten ned til sagte, for at gjøre s.tb. anker klar til at falde. Straks dérefter støtte skibet haardt. Der blev slaat stop i maskinen og fuld fart agterover. Der blev loddet 5 favne vand. Maskinen blev stoppet, roret lagt haardt venstre og fuld fart agterover. Man merket nu at roret var beskadiget og at skibet negtet at styre. St.b. anker lot man gaa kl. 6 em., og ved lodding rundt skibet fandtes en dybde av 6 favne. Den 25. kl. 8 fm. faldt b.b. anker med 30 favne kjætting og stak ut ca. 90 favne paa st.b. anker. Vind og sjø i tiltagende, Kl. llH fm. kom engelsk D/S »J. B. Paddon« langs siden og tilbød assistance, hvilket efter skibsraad blev avslaat, idet vedkommende dampskib under omstændigheteme ikke vilde være istand til at yde betryggende hjælp. Kl. 2½ em. observertes en mastetop om styrbord. Man antar at skibet har støtt paa denne, som antagelig tilhørte et vrak. Den 26. s. m. kl. 1 fm. brak styrbord anker kjætting og man stak ut 75 favne paa b.b. anker. Kl. 2 fm. grundstøtte skibet flere ganger. Kl. 6 fm., besluttedes at forlate skibet, idet vandet, trods ihærdig pumpning, stadig steg, saa det stod over maskindørken og steg op i maskingangene, Mandskapet som gik i livbaatene blev optat av D/S »J. B. Paddon« og landsat i Southend kl. 11½ fm. s. d.
Henlagt.

1900 Built as a steam-powered cargo ship with a wooden hull. Built by shipbuilder Erik K. Lindstøls Verft, Sønderled, Risør, Norway for D/S A/S Telegraf (P. A. Grøn, manager), Sandefjord. Possibly launched in July, and handed over 20/09. Named TELEGRAF.
The ship's name reflects that the ship was equipped with a wireless telegraph, a modern device in its time. (Cf. the contemporary Grøn owned ship, TELEFON).
1903 Hired by A/S Ørnen, Sandefjord. Dispatcher Chr. Christensen (P. A. Grøn was his brother-in-law) wanted to try a steamship as a cookery in Finnmark and near Svalbard. The rent was 4.000 kroner per. month with a supplement of 500 kroner if the catch was over 1.500 barrels of whale oil.
At Framnæs mek. Værksted, the ship was furnished as a primitive cookery ("liquid trankogery") with 4 simple open lard cookers on deck. The cooks cost NOK 2,851 and had a cooking capacity of one whale per day. For Christensen, this was an experiment, and was the first whaling under the Norwegian flag. The catch manager for the expedition was Alex. Lange (later, in 1903 catch manager for liquid cookery ADMIRALEN. Which was a result of this preliminary project. In 1914 as co-manager for Peder Bogen & Co together with Johan Rasmussen).
On May 8, the expedition sailed from Sandefjord. May 14, 1903 TELEGRAF and the whale boat ØRNEN arrived at Hammerfest. The catch was started based in Bell Sound on Svalbard, with catches at Svalbard, around Bjørnøya and outside Finnmark. There was a lot of ice in 1903, this created big problems for the catch. The poor cooking capacity of TELEGRAF was another reason for the relatively weak result. Attempts were made to catch at Bjørnøya, but there was no usable harbour there, which provided sufficient calm water for outboard flanging. Flensing and boiling are only partially successful and in the end they had to set course for Ingø on the Finnmark coast again with seven blue whales in tow.
Along the way, they are hit by a hurricane, and with only three whales left, they reach Ingø 12/06-1903.
Manager Alex. Lange writes a desperate telegram to Chr. Christensen: "I have never in my life had it so eerie and unpleasant and so full of adversity as here on board TELEGRAF".
Characteristically, the answer comes from the shipowner: "On again - Christensen".
The expedition caught 57 whales, of which 45 blue whales, which gave 1.960 barrels. Of this, 1.718 barrels were boiled out off Svalbard.
The ship was returned to her owner in September and returned as cargo ship.
The experience was that TELEGRAF was too small.
But the experience with cooker ships gave more hope of success, and in October 1903 the shipping company acquired a new ship, GIBRALTAR which after conversion was renamed ADMIRALEN and took over as a cookery in 1904 and 1905 around Spitsbergen.
1915 In February sold to A/S D/S Telegraf (Christensen & Stenseth), Sandefjord.
1916 Sold 07/03-1916 to Chr. Christensen jr. A/S (Chr. Christensen jr), Sandefjord. Sold further on 31/07 to A/S Dampskibsselskapet Corona (H. M. Wrangell & Co. A/S, as managers), Haugesund.
1917 Sank 26/11 after collision with shipwreck approx. 1.nm southwest of Sunk Lightship, Black Deep, (at the entrance to the river Thames) while she was traveling from Sunderland, UK to Rouen, France with coal. Her crew were taken up by SS J.B. PADDOW and landed in Southend, England.

  • TELEGRAF

    TELEGRAF
  • TELEGRAF

    TELEGRAF
Kilde: Boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold", Miramar Ship Index, Skipet nr 3-1995, Aktieselskapet ”Ørnen”, Hans S.I. Bogen, Sandefjord 1953, DnV, Lloyd’s, Starke,nd II.
Boka: Den Moderne Hvalfangs Historie, www.skipshistorie.net
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Per Sundfær, Steinar Norheim og Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no