FLK SOLSTREIF

Tilbake til søk
SOLSTREIF
Nasjonalitet
Norge
Off nr 1102056
Klassifisering Lloyds +100A1 Whaling Service
Kallesignal MGDQ
Byggeår 1892/12
Byggenr 669
Bruttotonn/BT 4.643 brt
Nettotonn/NT 3.289
Dødvekt/TDW 6.500
Skrog LOA L: 388,1'
Bredde 46,0'
Dypgående 28,5'
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet 11,3 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 2 x hoved dampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boilers), heteflate (HF): 9.400 kv/ft.
Kjelebygger Palmer Shipbuilding & Iron Co.Ltd., Jarrow on Tyne, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1910 - 1935 hugget
Norge
Sted Newcastle, Jarrow-on-Tyne
Reg havn Larvik

1892 Bygget som SHEIKH av Palmers SB & Iron Co., Ltd., Jarrow, Newcastle for Bedouin Steam Navigation Co., Ltd. (W. & R. Thomson), Liverpool, England. Sjøsatt 07/10. Levert i desember.
1910 Innkjøpt av Hvalfangerselskabet Norge A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik som var etablert samme året. Omdøpt SOLSTREIF.
Skipet ble ombygget til flytende hvalkokeri ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Delvis innredet med tanker
SOLSTREIF hadde i sin første sesong den høyeste produksjonen av alle kokeriene ved Syd – Shetland: 17.100 fat hvalolje. Bestyrer var Thorvald Andersen, som også var skytter. Det året fikk aksjonærene 50% i utbytte og var et av de mest lønnsomme denne sesongen.
Skipet var et av kokeriene med lengst uavbrutt fangst, fra sesongen 1910 til 1930/31.
1912 Etter sesongen 1911/12 anløp SOLSTREIF Montevideo, Uruguay. Hvalbåtene var vanligvis lagt i opplag der. Da hun skulle ha bunkers kull for den videre reise mot Europa var det ikke kull å oppdrive grunnet streik. SOLSTREIF ble liggende uvirksom i mange uker før hun fikk sin forsyning av kull et annet sted til en mye høyere pris. SOLSTREIF ankom Liverpool først 13/05. Da fartøyet var ankommet Liverpool var oljemarkedet på sitt laveste. I tillegg for lav pris fikk man dårlig betalt da «oljen holdt en dårlig kvalitet». Regnskapet for denne turen gikk akkurat i balanse.
På vei til fangstfeltet for sesongen 1912/13, anløp ekspedisjonen Falklandsøyene. Her utførte SOLSTREIF’s hvalbåter en redningsdåd. Post- og passasjerbåten ORAVIA (5.358 brt, bygget 1895) grunnstøtt 12/11-1912 på Billy Rock utenfor Port Stanley på Falklandsøyene. Det var sterk vind og høy sjø. Fartøyet hadde 250 passasjerer – mest kvinner og barn. Disse ble tatt om bord i hvalbåtene og bragt til land i mørket. Hvalbåtene forsøkte å trekke ORAVIA av grunnen, men måtte gi opp. Situasjonen forverret seg og skipets mannskap på 150 mann ble evakuert da de ikke lenger torde oppholde seg der. Totalt 400 mennesker ble derfor reddet og bragt til sikkerhet. ORAVIA skled av skjæret og sank 16/11-1912.
SOLSTREIF kom inn til Deception 20/11, uten is hindringer. Der var da praktisk talt ikke drivis hverken i Bransfieldstredet eller utenfor øygruppen Syd Shetland. Heller ikke blev der observert isfjell i større utstrekning ut gjennom sesongen
1913 Sesongen 1912/13 ble resultatet 20.900 fat
1914 Sesongen 1913/14 ble resultatet 28.000 fat hvalolje. Denne sesongen hadde man innleid kokeriet SVEND FOYN som hjelpekokeri.
Sesongen 1914/15 traff SOLSTREIF isen allerede 10/12 ca 100 kvartmil nord for Nelson Island, på vei til Deception Island. Man trengte seg sydover gjennom større og mindre råker inntil man 40 kvartmil av fant akseptabelt farvann. I Bransfieldstredet var det omtrent isfritt.
Kokeriet var også i fangst under hele første verdenskrig.
1915 Isen ble værende i en bue nord og vest av øygruppen til langt ut i januar. Sesongens resultat ble 21.700 fat for 1914/15.
Eiendelene bestod selskapet av kokeriet SOLSTREIF (7.500 tdw), delvis innredet med tanker. Bokført verdi kr. 488.955. Hvalbåt EIK (159 brt, bygget 1910), BØK (146 brt, bygget 1910) og BJØRK (182 brt, bygget 1912).
I gang med sesongen 1915/16. Pr. 17/11 var isforholdene slik at det nord for Shetlands-øyene ikke var så mye is. 19/11 observerte SOLSTREIF pakkis på ca, 58° s. br. — Skipet gikk vestover langs iskanten og fant snart mere spredt og fremkommelig is. Skipet kom derfor uten større vanskeligheter frem til Nelson stredet, men støtte her på svære masser av tett pakkis. Det samme var tilfelle med den ekspedisjon som 17. november kom inn fra havet ved Cape Melville. Hele Bransfieldstredet var tett isfylt. Flåten kunne derfor ikke komme inn til sine vante havneplasser.
Først i begynnelsen av desember lyktes det en del av fangstflåten å komme inn til Deception, men ble snart blokkert og hindret fra fangstvirksomhet.
1916 Fangstområde innenfor øyrekken Biscoe Island hadde tidligere sesonger hatt åpent vann og god fremkomst overalt mellom disse øyene og Grahams Land. Disse deler av feltet var imidlertid helt utilgjengelige i 1916. Sesongen 1915/16 innbrakte 24.200 fat hvalolje.
Selskapet A/S Norge får en tilvekst i flåten. De overtar COMMONWEALT (182 brt, bygget 1912), som er et søsterskip til BJERK. Ekspedisjonen opererer fra nå av med fire fangstbåter.
Heller ikke fra denne sesongen 1916/17 foreligger det noen som helst observasjoner før 25/11. SOLSTREIF ekspedisjon kom da inn til Deception Island. Det var ingen steder spor av is hindringer. Også Deception- fjorden var helt isfri. Der var heller ikke noen føling med is senere ut gjennom sesongen.
1917 Som sekretær Sigurd Risting skriver i sin rapport «Om isforholdene ved Sydhavets fangstfelter»: «Denne sesong er en av de eiendommeligste i Syd-Shetlandfeltets historie, og det skulle være av den største interesse å vite beskjed om isforholdene og isens utbredelse i den siste halvdel av oktober måned og utover. En ting er imidlertid sikkert: Det har helt fra den første ekspedisjon kom til feltet vært åpent vann forbi øyrekken vestover. Det gikk nemlig sterk rulling inn fra vest gjennom streder og sund som åpner seg i den retning. Dette vil ikke ha vært tilfellet hvis et pakkisbelte hadde ligget utenfor. —
Åtedannelse var enestående rik overalt — helt inne i bukter og viker langs Grahamslandet. Hvalbestanden var imponerende, — særlig for blåhvalens vedkommende. Aldri har denne hvalart i den grad preget fangsten som i 1916/17. Hele farvandet i Belgicastredet var til sine tider som en sammenhengende sky av «hvalblåst». Fangsten begunstigedes også av et mer enn alminnelig gunstig vær. —«

Resultatet for sesongen 1916/17 ble 27.200 fat.
Grunnstøtte 30/12 ved Kap Melville.
«Av sjøforklaring avgit ved generalkonsulatet i Montevideo fremgaar, at skibet avgik sammen med hvalfanger d/s »Eik« fra Port Stanley, Falklandsøerne, den 27. december med lods ombord bestemt til Deception Isl., Syd Shetland. Kl. 4 em. kvittertes lodsen og kurs sattes for Syd Shetland. Den 28. s. m. kl. 12 middag under taaket veir fik styrmanden som hadde vakt naa broen se noget hvitt paa b.b. boug og slog stop i maskinen. Kapteinen, der var i bestiklugaren. blev varslet, og kom straks paa broen og saa da en brækning paa b.b. boug. I samme øieblik støtte skibet mot grunden 2 ganger, den sidste gang haardt, men vedblev skibet at gaa forover. Man kunde da se en brækning paa b.b. boug og et lite skjær ret forut. Kapteinen gav ordre til at alle livbaater skulde svinges ut klar til at sættes paa vandet. Mens skibet svinget nordover med sagte fart forover, blev baat nr. 5 agter om b.b. firt i vandet med 2 fyrbøtere i baaten. Ingen av styrmændene har git ordre at fire baaten. Denne kantret saasnart den kom paa våndet og drev bort fra skibet. Den ene kom sig op paa hvælvet og blev bjerget av »Eik«, mens den anden forsvandt. (50) 30? mand gik ombord i »Eik«, men da det viste sig, at den Opstaaede lækage foraarsaket ved grundstøtningen ikke var større end at pumperne kunde holde rummene nogenlunde læns, kom mandskapet ombord igjen. Kl. 1 klarnet det op og man peilte da Kap Melville i N.V. ca. 7’ av.
Aarsaken til ulykken maa formentlig tilskrives det taakete veir samt unøiagtigheten av kartene i dette farvand.
Aarsaken til drukningsulykken maa formentlig tilskrives den omstændighet, at baaten blev firt i vandet under skibets fart forover, hvorfor baaten kantret.
Saken er henlagt.»

1918 Resultatet for sesongen 1917/18 ble 15.513 fat.
1919 Resultatet for sesongen 1918/19 ble 21.686 fat.
SOLSTREIF avgikk Larvik 28/09. På vei til feltet var hun innom Cardiff for å bunkre kull for sesongen. Dette året hadde hun fire fangstbåter. EIK, BØK, BJERK og COMMONWEALTH. Hvalbåtene hadde vært opplagt i Montevideo under sommeren.
1920 Fangsten ble avsluttet 01/04. Resultatet for sesongen 1919/20 ble 25.275 fat. Oljen ble solgt til England og ble losset i Rotterdam hvoretter hun ankom Larvik 07/06.
Hvalbåtene denne sesongen var hvalbåtene BØK, BJERK, EIK og COMMONWEALTH. De gikk i sommeropplag i Montevideo, Uruguay.
Denne sommeren ble det ved Hølens Verksted gjort arbeider for å benytte rom nr. 3 til lasting av kull og hvalolje, og øket kapasiteten med 600 tonn kull og 3.000 fat hvalolje. Foruten dette ble det utført forbedringer på en del 2- og 4-manns lugarer og en stor spisesal for arbeiderne.
SOLSTREIF var ferdig på verkstedet og gikk fra Larvik 07/10 på vei til feltet. Hun passerer Dakar 03/11 og var fremme i isen rundt 05/12. Hvalbåtene hadde vært opplagt i Montevideo.
1921 Resultatet for sesongen 1920/21 ble 27.000 fat.
1922 Sesongen 1921/22 ble resultatet 26.758 fat.
Fl/k SOLSTREIF avgikk fra Larvik den 19/09 med kurs for Cardiff for å laste kull for sesongen. Fortsetter mot Montevideo, Uruguay hvor hun ankom 02/11 for å møte hvalbåtene. Avgikk samme dag med hvalbåtene COMMONWEALTH, BJERK og EIK og ankom fangstfeltet den 13/11.
1923 Grunnet liten tilgang til hval ble sesongen forlenget. Fangsten avsluttes 20/04. Selskapets fangst utgjorde 182 blå-, 191 fin- og 8 knølhval, til sammen 381 hval, hvorav ble utvunnet 23.769 fat olje. Oljen ble som tidligere solgt gjennom Den Norske Hvalfanger forening. Oljen ble losset i New York hvor hun ankom 14/05. Prisen var £ 33 for 0/1 olje, £ 30 for no. 2, £ 26 for no. 3 og £ 19 for no. 4. Avgikk New York 01/06 og ankom Larvik 17/06.
Under sommeren får hun installert en ny presskjele og ny flenseplan. Denne sommeren får hun også en ny hvalbåt som er bygget ved Hølens Verksted A/S i Larvik, EIK II (bokført verdi kr. 380.000). Den skal erstatte EIK som har blitt for liten for fangst i Sydishavet. EIK har blitt tatt hjem fra Montevideo og COMMONWEALTH og BJERK har sitt vanlige opplag og ettersyn der.
1924
1925 Dette året tilkommer en ny hvalbåt til SOLSTREIF. Et nybygg som bar navnet CHR. NIELSEN (238 brt). Ekspedisjonen opererte nå med hvalbåtene COMMONWEALTH (1912), BJERK (1912), EIK II (1923) og CHR. NIELSEN. Fangstfeltet er som vanlig Syd-Shetland.
1927 Ekspedisjonen ankommer isen 10/10. De møter pakkis og blir innstengt i 8 dager i isen.
SOLSTREIF avgikk fra Larvik 01/09 til fangstfeltet via Barry for å bunkre kull. Hvalbåtene BJERK og COMMONWEALTH avgikk Larvik 04/09 og møtte kokeriet i Montevideo, hvoretter de der liggende to hvalbåter CHR. NIELSEN og EIK 2 sluttet seg til ekspedisjonen.
1928 SOLSTREIF var sesongen 1928/29 forsikret for kr. 1.740.000,— på kasko og interesse.
Den samlede oljeproduksjon var solgt til DeNoFa i Fredrikstad på basis £ 31.0.0 for no. 0/1 olje.
Man har for denne sesongen inngått en kontrakt med A/S «Frango» om at dette selskaps tankbåt FRANGO å overføre fra SOLSTREIF på feltet og medbringer til Fredriksstad 20.000 fat hvalolje i tank til en frakt av 10 shillings pr. fat. Overføringen av oljen fra SOLSTREIF til FRANGO skal foregå når bestyrer på SOLSTREIF så måtte ønske. Enten ved iskanten eller om dette ikke kunne arrangeres, forpliktet FRANGO seg til å følge SOLSTREIF til godkjent havn.
Enn videre skulle FRANGO motta all den hval og/eller hvalskrot som eventuelt ikke kan opparbeides ombord i SOLSTREIF. For denne ytelse betaler A/S «Frango» til SOLSTREIF kr. 15.— pr. fat hvalolje netto.
SOLSTREIFS bestyrer hadde retten til å bestemme hvor begge kokerier skal operere.
1933 I opplag.
1934 I opplag.
1935
Solgt for hugging til South Stockton Shipbreaking Co., ankom Stockton on Tees 07/10-34.

1892 Built as SHEIKH by Palmers SB & Iron Co., Ltd., Jarrow Works, Newcastle for Bedouin Steam Navigation Co., Ltd.(W. & R. Thomson), Liverpool, England. Launched 07/10. Handed over to her owners in December.
1910 Purchased by Hvalfangerselskapet Norge A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik, renamed SOLSTREIF.
Converted to Whaling factory vessel at Framnæs Mek. Værksted, Sandefjord. Partly equipped with fixed tanks.
SOLSTREIF had at the first season the highest production of whale oil of all at the South–Shetlands. The production achieved was 17.100 barrels.
The vessel was one of the factories with longest time of use without break from season 1910 to 1930-31.
The vessel was also whaling during WW I.
1912 After season of 1911/12 the SOLSTREIF called Montevideo, Uruguay, as her catchers normally had their summer lay up in Montevideo. Bunker coal have been ordered for her further travel to Europe, but no coal was available, caused by strike. SOLSTREIF became at anchorage for several weeks before she get her ordered supply of coal from some other place, but at much higher price than expected.
SOLSTREIF called port of Liverpool at last 13/05. When she arrived, the marked for whale oil was on its lowest. In addition to high priced coal, a bad pay back for the oil as well, it was classified as «below standard of best quality».
Finally, the result was that the income and expenses went in balance, with no surplus.
During call at the Falkland Islands on the voyage to the whaling ground for the season of 1912/13, the catchers of floating the factory SOLSTREIF was involved in a rescue operation. The Post- and passenger liner ORAVIA (5.358 grt, built 1895) grounded on 12/11-1912 at the Seal Rock outside Port Stanley, Falkland Islands. It was strong wind and rough sea. The vessel had about 250 passengers, mainly women and children. All taken on board the catchers and brought to safety ashore in the darkness. The catchers tried to pull off the ORAVIA, but no luck. The situation became rougher and the ship crew also, was taken to shore as they no longer bare the risk of staying on board. All the crew of 150 brought to safety. A total of 400 people were rescued that night. RMS ORAVIA slipped off and sank on 16/11-1912 near Cape Pembroke.
1915 Owner’s inventory consists of the floating factory SOLSTREIF (7.500 tdw), partly equipped with tanks for whale oil products. Value set to NOK 488.955. The catcher EIK (159 grt, built 1910), BØK (146 grt, built 1910) and BJØRK (182 grt, built 1912).
1916 The company received an extra catcher. Catcher COMMONWEALT (182 grt, built 1912), a sister of BJERK.
1917 The result of season 1916/17 is 27.200 fat.
Grounded 30/12 at Cape Melville
«From a maritime declaration issued by the Consulate General in Montevideo, it appears that the ship departed with whaler’s d/s" EIK "from Port Stanley, Falkland Islands, on December 27 with a pilot aboard destined for Deception Isl, South Shetland. At 4 p.m. the pilot was acknowledged, and courses were set for South Shetland. The 28 p. 12 noon during the task, the officer who had been waiting for the bridge saw something white on port. build and stop the machine. The captain who was in the chart room was alerted, and immediately came upon the bridge, and saw the sea breaking at port bow. At the same moment, the ship supported the ground twice, the last time hard, but the ship continued to advance. You could then see a break on port bow and a small cut right ahead. The captain ordered all lifeboats to be swung out ready to be put on the water. As the ship swerved northward at a gentle speed forward, boat no. 5 aft port. lowered in the water with 2 firemen in the boat. None of the officers have ordered to lower the boat. This one edged as soon as it got on the water and drifted away from the ship. One got up on the vault and was saved by "EIK" while the other disappeared. (50) 30? men boarded the "EIK", but when it came to light that the leakage caused by the grounding was no greater than that the pumps could keep the water in the rooms somewhat under control, the crew returned. At 1am, it cleared up and Cape Melville in N.V. about. 7 'off.
The cause of the accident must probably be attributed to the foggy weather and the inaccuracy of the maps in this water.
The cause of the drowning accident must probably be attributed to the fact that the boat was caught in the water during the ship's speed ahead, which is why the boat tilted.
The case is closed
. ”
1918 The result of season 1917/18 is 15.513 fat.
1919 The result of season 1918/19 is 21.686 fat.
SOLSTREIF left her home port of Larvik 28/09. On her way to the whaling ground, she lifted bunker coal in Cardiff for the season. This year she had four catchers, namely EIK, BØK, BJERK and COMMONWEALTH. Her catchers had been laid up in Montevideo during the summer.
1920 The whaling season ended 01/04. The result of the season 1919/20 ended at 25.275 barrels. The oil sold to England and cargo discharged in Rotterdam and arrived Larvik 07/06.
Catchers during season was BØK, BJERK, EIK and COMMONWEALTH. They went to Montevideo, Uruguay for summer lay-up and overhaul.
This summer the Hølens Verksted did prepare the hold nr. 3 for bunker coal and whale oil in fixed tanks, increasing her capasity og coal by 600 ton and whale oil by 3.000 barrels. In addition, some modifications of the 2-men and 4-men cabins and a bigger messroom for workers was also installed.
SOLSTREIF was finished from yard and left Larvik 07/10 on her way to the whaling ground. She passed Dakar 03/11 and arrived the whaling ground around 05/12. Her catchers arrived from Montevideo.
1921 The result of season 1920/21 was 27.000 barrels.
1922 The 1921/22 season resulted in 26,758 barrels.
Fl/k SOLSTREIF departed from Larvik on 19/09 with a course for Cardiff to load coal for the season 1922/23. Continue towards Montevideo, Uruguay where she arrived on 02/11 to meet the whaling catchers. Departed the same day with the whaling catcher COMMONWEALTH, BJERK and EIK and arrived on the whaling field on 13/11.
1923 Due to little access to whales, the season was extended. The catch ends 20/04. The company's catch totalled 182 blue, 191 fin and 8 humpback whales, a total of 381 whales, of which 23,769 barrels of oil were extracted. As before, the oil was sold through the Norwegian Whaling Association. The oil was unloaded in New York where she arrived on 14/05. The price was £ 33 for 0/1 oil, £ 30 for no. 2, £ 26 for no. 3 and £ 19 for no. 4. Departed New York 01/06 and arrived Larvik 17/06.
During the summer she will have a new pressure boiler and a new flense plan installed. This summer she also gets a new whaling catcher built in Larvik, at Hølens Verksted A/S, EIK II (book value NOK 380,000). It will replace the EIK that has become too small for whaling in the South Sea. EIK has been taken home from Montevideo and COMMONWEALTH and BJERK has their usual maintenance and inspection there.
1924
1925
This year a new whaling catcher will be added to SOLSTREIF. A new building carrying the name CHR. NIELSEN (238 brt). The expedition now operated with the whaling catcher COMMONWEALTH (1912), BJERK (1912), EIK II (1923) and CHR. NILELSEN. The whaling ground is, as usual, South Shetland.
1927 The expedition arrives the ice edge 10/10. They meet pack ice and are trapped for 8 days in the ice.
1928 SOLSTREIF the season 1928/29 was insured for NOK. 1,740,000 on hull and interest.
The total oil production was sold to DeNoFa in Fredrikstad on a £ 31.0.0 basis for no. 0/1 oil.
For this season, a contract has been entered into with A/S «Frango» (Haldor Virik), Sandefjord that this company's tanker FRANGO to transfer from SOLSTREIF at the whaling ground and bring to Fredriksstad 20,000 barrels of whale oil in tanks for a shipment of 10 shillings per. bbls. The transfer of the oil from SOLSTREIF to FRANGO shall take place whenever the manager of SOLSTREIF so wishes. Either at the ice edge or if this could not be arranged, FRANGO undertook to follow SOLSTREIF to an approved port.
Furthermore, FRANGO should receive all the whales and/or whale carcasses that may not be processed on board SOLSTREIF. For this benefit, A/S «Frango» should pay to SOLSTREIF NOK. 15.— pr. barrel whale oil net.
SOLSTREIF's manager had the right to decide where both floating factories should operate.
1933 Laid up.
1934 Laid up
1935 Sold for breaking at South Stockton Shipbreaking Co. Arrived in Stockton on Tees 07/10-34.

 • SOLSTREIF

  SOLSTREIF
 • SOLSTREIF

  SOLSTREIF
 • SOLSTREIF

  SOLSTREIF
 • SOLSTREIF

  SOLSTREIF
 • SOLSTREIF

  SOLSTREIF
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold”, Norsk Sjøulykkestatisrik fra 1917, www.wrecksite.eu, «Diesen aksjer og obligasjoner 1928»
Utarbeidet av: Ragnar Iversen og Steinar Norheim
   
https://www.sandefjordshistorie.no