D/T VESTAVIND

Tilbake til søk
VESTAVIND
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Dampturbin
Off nr 101994
Kallesignal LCIW
Byggeår 1893/04
Leveringsmåned April
Byggenr 604
Bruttotonn/BT 3.881
Nettotonn/NT 2.142
Dødvekt/TDW 5.650
Skrog LOA 339,7' (103,54 m)
Bredde 44,0' (13,41 m)
Dybde (i riss) 29,9' (9,11 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Oljetanker
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for frakt av oljeprodukter
Hastighet 10,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Laster 24.000 fat hvalolje i bulk
Kjeletype 2 x hoveddampkjeler, ildrørskjeler (fire tube boiler). Oljefyrt m/3 fyrganger i hver. Total heteflate 4.700 kv/ft
Kjelebygger Wallsend Slipway & Engineering Co., Wallsend, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radiopeileapparat (direction finder)
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 25"-41"-67", slag 48", 326 NHK
Maskin-/motorbygger Wallsend Slipway & Engineering Co., Wallsend, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1893 Bygget som damptanker JAMES BRAND ved Armstrong, Mitchell & Co., Ltd., Newcastle for Steamship Fedsden Ltd (A. Stuart), London. Sjøsatt 18/03 og levert i april.
1897 Solgt til European Petroleum Co Ltd (J Clark), London.
1911 Solgt til Cia Mexicana de Petroleo "El Aguila" SA, Tampico. Omdøpt SAN BERNARDO.
1923 Solgt til A/S Bas II (N. T Nielsen-Alonso), Sandefjord. Bas II ble stiftet 23/05-1923. Som styrets formann var Anders Jahre. Omdøpt BAS II. Ombygget til bruk i hvalfangst som kokeri ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Ankom verkstedet 03/04. I tørrdokk i tiden 18/04 til 23/05.
Ferdigstilt for sesongen 1923/24 som Fl/k BAS II, med en maksimal nyttelast på 5.650 tdw, laster ca. 24.000 fat olje. Fangstbåter var ODD III, bygget av stål 1911, 135 brt. Innkjøpt for kr. 140.000. Videre 2 innleide hvalbåter, KAPDUEN og HERMA, med forkjøpsrett til KAPDUEN (166 brt, bygget 1906) for kr. 125.000.
Forlot Sandefjord for Angola 16/06.
Drev konsesjonsfri fangst i Elephant Bay utenfor Angola i sesongen 1923. Resultatet ble kun 4.200 fat.
På hjemveien ble det fanget med en midlertidig spansk lisens som innbragte 4.000 fat. Økonomien uteble og selskapet oppløst. Årets resultat solgt til Vera Fabrikker, Sandefjord.
1924 I april ble kokeriet BAS II og fangstbåten KAPDUEN solgt til skipsreder Lorentz Bruuns selskap Aksjeselskapet South Atlantic for kr. 1.550.000. Skipene skulle leveres i klassifisert stand. Kokeriet omdøpes ESPERANCA og hvalbåten KAPDUEN omdøpes DIES. I tillegg ble fangstbåten BJØRN innkjøpt for kr. 134.000
Fangstbåten ODD III og HERMA blir leid inn for kr 60.000 til sammen for sesongen 1924 ved Afrika.
Selskapets disponent konsul Lorentz Bruun har oppnådd to konsesjoner av de portugisiske myndigheter på fangst i Elephant Bay. Kokeriet setter kurs for Elephant Bay 20/05. Bestyrer i Elephant Bay er Henrik Torgersen og på kokeriet hvalskytter Arnt Skontorp.
Fangsten for 1924 begynte ca. 10/07 og pr. 14/07 meldes 300 fat, pr. 20/07 600 fat og pr. 26/07 1.000 fat olje. Pr. 03/08 meldes 1.300 fat og pr. 13/08 2.000 fat olje og 1.000 sekker guano.
Flytter til feltene utenfor Capo Blanco fra 27/11.
1925 Avslutter fangsten utenfor Capo Blanco 07/02. Fortsatte i fangst på Angola ut fra landstasjonen i Elephant Bay i sommersesongen. På returen til Norge ble det gjort forsøk på fangst utenfor Capo Blanco igjen. Men der var nesten ikke hval å se.
1926 Selskapet Aksjeselskapet South Atlantic ble vedtatt slettet 02/06 og kokeriet ble solgt til Hvalfangerselskapet Mexico A/S (Lars Thorsen), Sandefjord. Ankom Sandefjord 21/07. Omdøpt ESPERANZA. Avgikk Sandefjord 12/09.
Satt i fangst på vestkysten av Mexico i sesongen 1926/27. Fangsten startet 15/11 med 4 hvalbåter.
1927 Fangsten avsluttes 10/06. Resultatet var 17.628 fat.
Ankom sandefjord 09/08 og gikk videre samme dag. Ankom Sandefjord igjen 12/08. Forhaler til verkstedet på Framnæs 06/09 for overhaling og dokking. Går i dokk i tiden 08/09 til 14/09. Forhaler fra verksted til opplagsplass 16/09. Forlater Sandefjord 08/10 for en ny fangstsesong.
Fanger på kysten av Mexico sesongen 1927/28 med 4 hvalbåter. Sesongen startet 27/11.
1928 Sesongen avsluttes 23/06 og resultatet ble 18.679 fat.
Kjelene som er bygget i 1912 legges om til oljefyring.
1929 I fangst på vestkysten av Mexico i sesongen. Sesong start 07/03 og avsluttes 04/07. Fangsten å feltene sviktet denne sesongen. Produksjonen ble kun 8.427 fat.
Ankom Sandefjord og legger til ved verkstedet 20/09. Etter et kort opphold forlater hun verkstedet 24/09.
Man forsøkte å fange pelagisk i Sydishavet sesongen 1929/30. Fangsten tok til 05/11 med 2 hvalbåter. NORRØNA II og innleide SHOVA (b. 1912).
1930 Sesongen avsluttes 11/03 og resultatet ble 19.862 fat.
Ankom Sandefjord 29/04 og la til ved verkstedet. Gikk videre for utlossing 01/05. Returnerte til Sandefjord 09/04. Forhaler til verkstedet 14/08 og forlater verksted og havnen 19/08.
Sesongen 1930/31 også på fangst i Sydishavet. Denne gang med 3 hvalbåter. Hvalbåtene var HVAL (ex SHOVA b. 1912), HVAL II (b. 1930 og NORRØNA II (b. 1911). Fangsten startet 21/10.
1931 Sesongen avsluttes 02/04. Resultatet ble 30.916 fat. Da oljemarkedet kollapset dette året gikk selskapet konkurs. Kokeriet legges opp.
1932 Ankom verkstedet for en kort periode i tørrdokk mellom 22/06 og 28/06.
1933 Solgt til A/S Ishavet av 1933 (Leif Bryde), Sandefjord for fangst i Nordhavet. Uten navneskifte. Dette var Brydes tredje forsøk på å få i gang en lønnsom fangst i løpet av 10 år.
Fangsten startet på østkysten av Grønland 11/06 og avsluttet i Faxefjorden på vestkysten av Island 21/09 med 3 hvalbåter. Ble mye plaget av dårlige værforhold. Resultatet ble 182 hval og et utkok på 6.775 fat hvalolje. Denne fangsten ble også regnet som mislykket.
1934 Ankom Sandefjord og verkstedet 24/09 for dokking og ettersyn. Gikk i tørrdokk dagen etter og frem til 02/10.
1935 Bryde dannet et selskap under navnet Cia. Ballenera Mexicana Bryde S.A. Med Leif Bryde som bestyrer fanger ESPERANZA med 3 hvalbåter på vestkysten av Mexico i perioden 13/04 til 11/06. Fangsten utgjorde kun 3.821 fat og fristet ikke til fortsettelse.
1936 Solgt til Anders Jahre A/S, Sandefjord. Fortsatt under navnet ESPERANZA.
1937 Ankom verkstedet på Framnæs 04/01. I tørrdokk fra 05/01 til 03/02. En ny runde i tørrdokken fra 20/02 til 22/02. Tilbakestilt som tanker. Forlater verkstedet og havnen 24/02. Omdøpt VESTAVIND.
Solgt til Skibs A/S Vestavind (Magnus Konow & Co), Oslo. Beholder navnet VESTAVIND.
Ødelagt av eksplosjon under opphold i Willemstad, Curacao 29/05. Totalhavari og solgt til Grimstad for hugging, men videresolgt til tyske huggere. Hugget i desember

1893 Built as Steam Tanker JAMES BRAND at Armstrong, Mitchell & Co., Ltd., Newcastle for Steamship Fedsden Ltd (A. Stuart), London. Launched 18/03 and delivered in April.
1897 Sold to European Petroleum Co Ltd (J Clark), London.
1911 Sold to Cia Mexicana de Petroleo "El Aguila" SA, Tampico. Renamed SAN BERNARDO.
1923 Sold to A/S Bas II (N. T Nielsen-Alonso), Sandefjord. Bas II was founded on 23/05-1923. Anders Jahre was chairman of the board. Renamed BAS II. Converted for use in whaling as a cookery at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Arrived the shipyard 03/04. In dry-dock from 18/04 to 23/05.
Completed for the 1923/24 season as Fl/k BAS II, with a maximum payload of 5,650 tdw, loads approx. 24,000 barrels of oil. With her as whale catcher were ODD III, built of steel 1911, 135 brt. Purchased for NOK 140,000. Furthermore, 2 hired whaling catchers, KAPDUEN and HERMA, with pre-emption rights to KAPDUEN (166 brt, built 1906) for NOK. 125,000.
Left Sandefjord bound for Angola on 16/06.
Operated license-free whaling in the waters off Angola in the 1923 season. The result was only 4.200 barrels.
On the way home they were caught with a temporary Spanish license which brought in 4.000 barrels. The economy failed and the company dissolved.
1924 In April, the BAS II and the catcher KAPDUEN were sold to shipowner Lorentz Bruun's company South Atlantic for kr. 1,550,000. The ships were to be delivered in classified condition. Renamed ESPERANCA and the catcher KAPDUEN renamed DIES. In addition, the catch boat BJØRN was purchased for NOK. 134.000.
The ODD III and HERMA was hired for a total of NOK 60,000 for the 1924 season at Africa.
The company's manager, consul Lorentz Bruun has obtained two licenses by the Portuguese authorities on whaling in Elephant Bay. The factory sets course for Elephant Bay 20/05. The manager of Elephant Bay is Henrik Torgersen and at the factory whale shooter Arnt Skontorp.
The 1924 whaling began abt. 10/07 and per 14/07 reported 300 barrels, per 20/07 abt. 600 barrels and per. 26/07 1.000 barrels of oil. As of 03/08 300 barrels and per 13/08 2.000 barrels of oil and 1,000 sacks of guano.
1926 The company South Atlantic was adopted deleted 02/06 and the cookery was sold to the whaling company Mexico A/S (Lars Thorsen), Sandefjord. Renamed ESPERANZA.
Captured on the west coast of Mexico in the 1926/27 season. The catch started 15/11 with 4 catchers.
1927 The season ends 10/06. The result was 17.628 barrels.
Arrived Sandefjord 09/08 and left again the same day. Arrived Sandefjord again 12/08. Shifted to the repair facility at Framnæs 06/09 for overhaul and dry-docking. In dry-dock from 08/09 to 14/09. Shifted from yard to storing place 16/09. Left Sandefjord 08/10 for a new whaling ground.
Whaling on the coast of Mexico season 1927/28 with 4 whale catchers. The season started on 27/11.
1928 The season ends on 23/06 and the result was 18,679 barrels.
The boilers built in 1912 are converted to oil firing.
1929 In the whaling at the west coast of Mexico in the season. Season starts 07/03 and ends 04/07. The catch at the whaling ground failed this season. Production was only 8,427 barrels.
Arrived port of Sandefjord and went alongside at the yard 20/09. After a short stay she left for the Southern Seas 24/09.
Attempts were made to catch pelagic in the Southern Seas season 1929/30. The catch took commenced 05/11 with 2 catchers. NORRØNA II and hired SHOVA (b. 1912).
1930 The season ends 11/03 and the result was 19.862 barrels.
Arrived Sandefjord 29/04 and went alongside at the repair yard. Left for discharge of her cargo 01/05. Returned to Sandefjord 09/04. Shifted to the yard 14/08 and then left the yard and the port 19/08.
Also whaling in the Southern Seas the 1930/31 season. This time with 3 whale catchers. The catchers were HVAL (ex SHOVA b. 1912), HVAL II (b. 1930) and NORRØNA II (b. 1911).
1931 The whaling season ends 02/04. The result was 30.916 barrels. When the oil market collapsed this year, the company went bankrupt. The cookery is layed up.
1932 Arrived the repair yard at Framnæs for a short dry-docking between 22/06 and 28/06.
1933 Sold to A/S Ishavet av 1933 (Leif Bryde), Sandefjord for whaling in the Northern Seas. Without name change. This was Bryde's third attempt to start a profitable catch in 10 years.
The catch started on the east coast of Greenland 11/06 and ended in the Faxefjord on the west coast of Iceland 21/09 with 3 whaling catchers. Was much bothered by bad weather conditions. The result was 182 whales and an output of 6,775 barrels of whale oil. This catch was also considered unsuccessful.
1934 Arrived Sandefjord and the shipyard 24/09 for dry-docking and maintenance. Went in dry-dock next day and until 02/10.
1935 Bryde formed a company under the name Cia. Ballenera Mexicana Bryde S.A. With Leif Bryde as the whaling manager, ESPERANZA catches with 3 whale catchers on the west coast of Mexico in the period 13/04 to 11/06. The catch amounted to only 3.821 barrels and did not give any boost to continue.
1936 Sold to Anders Jahre A/S, Sandefjord. Still under the name ESPERANZA.
1937 Arrived the shipyard at Framnæs 04/01. Went in dry-dock from 05/01 to 03/02. A new dry-docking 20/02 to 22/02. Converted back to oil tanker. Left the yard and the port 24/02 as VESTAVIND.
Sold to Skibs A/S Vestavind (Magnus Konow & Co), Oslo. Kept her name VESTAVIND.
Destroyed by explosion during stay in Willemstad, Curacao 29/05. Noted as a total loss and sold to Grimstad for breaking but resold to German breaker. Breaking commenced In December

  • VESTAVIND

    VESTAVIND
Kilde: http://www.tynebuiltships.co.uk/, boken «På alle hav-skipene i Anders Jahres rederi», Kiærulf aksjer og obligasjoner, DnV og Lloyds reg, «Den moderne hvalfangsts historie»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no