BRK AVIEMORE

Tilbake til søk
AVIEMORE
Nasjonalitet
Norge
Off nr 60709
Klassifisering Lloyds A1
Kallesignal HNBM
Byggeår 1870/08
Leveringsmåned August
Byggenr 60
Bruttotonn/BT 1.109
Nettotonn/NT 1.043
Skrog LOA L: 214,9' (65,50 m)
Bredde 36,8' (11,21 m)
Dybde (i riss) 22,2' (6,76 m)
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Seilskip, fraktfart
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Rigget som bark
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Sekstant, kart, kompass og kronometer
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype Seil Skip
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Seilskip, bark, 3 master
Maskin-/motorbygger
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1870 Bygget som seilskute, fullrigger AVIEMORE ved W. Hood, Aberdeen, Skottland for White Star Line (G. Thompson & Co.), Aberdeen. Sjøsatt 12/08. Overlevert 06/09-1870 og registrert i Aberdeen. Etter sigende var prisen £40.000 da den var ny.
1889 Innkjøpt av L. G. S. Larsen, Sandefjord. A. Sørensen ansatt som skipper.
1890 Ifølge Lloyds Records av 1890 så var den registrert i Fredrikstad. Som eiere Ellen Lines Ship Co(?).
1891 Omrigget som bark.
1899 Eier er L. G. S. Larsen, Sandefjord i tiden 1899-1900, Norway. Skipper var A. Sørensen.
1900 Solgt til Johan Bryde. Trer inn som disponent for A/S Aviemore frem til 1905. Ombygget.
1905 Innkjøpt av I/S Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness d.e.), Sandefjord 11/03-1905 fra Johan Bryde for NOK.30.000. Ombygget til flytende hvalkokeri m/6 trykk baserte kjeler og 4 åpne kokekar. Kapasiteten var da 100 fat i døgnet. Skipets lastekapasitet var ca. 4.000 fat. Arktisk hvalfangst med Green Harbour på Svalbard som base 1905-1908. Samlet produksjon oppgitt til 8.003 fat.
I 1905 ble utbyttet 84 hval som utgjorde 3.100 fat med 2 hvalbåter i bruk.
1906 Fangsten ble 45 hval som ga 2.053 fat.
1907 Fangsten ble 64 hval som ga 2.300 fat.
1908 Fangsten ble kun 23 hval som ga 650 fat hvalolje. Dette var den siste sesongen på dette feltet.
Senere samme høst innleid av det nyetablerte (1908) Bryde & Dahls Hvalfangerselskab A/S (Thor Dahl og Ingvald Bryde) for fangst ved Syd-Georgia fra basen Godthul i sesongene 1908-1912.
Selskapet hadde kjøpt en del av Ernest Swinhoe's lisens fra The South Georgia Exploration Company for £ 750.
AVIEMORE skulle gå til Syd-Georgia med to nybygde hvalbåter, EDDA og SNORRE. Men grunnet betalingsvansker ble ikke SNORRE levert dette året. AVIEMORE gikk da til isen med kun en hvalbåt, EDDA.
Ingvald M. Bryde var kaptein og bestyrer og medeier. Fangsten derfra startet 08/01-1908. De benyttet land basen Godthul i sesongene 1908-1912.
1909 På våren kom AVIEMORE hjem med 3.400 fat hvalolje. Dette var veldig dårlig og laget ytterligere problemer for Bryde & Dahls Hvalfangerselskab A/S. Man manglet ganske enkelt kontanter til mannskapets avmønstring. Ved hjelp av losene på Hvasser, ble AVIEMORE dirigert til Kristiania (Oslo). Thor Dahl måtte henvende seg til banksjef Castberg i Christiania Bank- og Kreditkasse og spurte om han kunne få lån på lasten. Det ble ordnet, og hele lasten ble lagret i en stor kjeller som han måtte leie. Dette var tungvint, for hver gang et oljesalg skulle effektueres.
Neste sesong 1909-10 gikk man til isen med begge hvalbåtene.
1912 Thor Dahl skriver til Den Kongelige Danske Regjering i København om konsesjon for hvalfangst på Grønland for kokeriet AVIEMORE og hvalbåtene ALFA (82 brt, bygget 1883) og BETA (74 brt, bygget 1883).
1913 Aktieselskapet «Alfa» & «Beta» gjenoppstår 28/04-1913 med konsul Lars Christensen som disponent. I styret sitter Is eksportør Thos. J. Wiborg, Kristiania (Oslo), kjøbmann Thor Dahl, Sandefjord og konsul Lars Christensen, Sandefjord. Selskapets formål er å drive hvalfangst på Kongo. Selskapet skal benytte Thos. J. Wiborgs lisens for fangst på Fransk-Kongo.
Her ble de anvist til et felt ved Libreville hvor man benyttet kokeriet AVIEMORE og hvalbåtene ALFA og BETA som er overtatt for kr. 220.000 fra tidligere selskap med samme navn. Dette feltet ga et magert utbytte. Kun 2.800 fat for sesongen 1913.
1914 Fangsten fortsatte sommeren 1914 med de samme båtene. Denne sesongen ga bare 2.500 fat. Da verdenskrigen brøt ut blev AVIEMORE satt i fraktfart.
1916 Forsvant i Atlanteren i november på reise fra Halifax, Nova Scotia til Liverpool, UK med trelast. Rederiet oppgir at det var 17 mann om bord, konsulatet oppgir 14.

Fra sjøforklaringen:
Bk. »Aviemore« (HNBM) av Sandefjord, forsvandt paa reise fra Halifax N.S. til Liverpool i november/december 1916.
Av undersøkelser foretat gjennem konsulatet i Halifax og forhør optat i Sandefjord samt Sjøfartskontorets og Det norske Veritas registre fremgaar, at skibet var bygget i Aberdeen i 1870 av haarde træmaterialer. Længde 215, bredde 36,5 og dybde 22,2 eng. fot. Dets registertonnage var 1109 br. og 1 043 netto ton. Skibet blev sidste gang besigtet av Det norske Veritas i mai 1913 og erholdt klasse A.2., bæreevne 3.L. for 3 aar. I juli 1916 efter at en beseenrapport (en slags besigtelse) var indsendt til Det norske Veritas, blev skibets klasse, der var utløpet i mai s. a., forlænget for en reise til Amerika og tilbake til Europa, hvor den periodiske besigtelse skulde foretages. Skibet var i tørdok i Liverpool i juli 1916.
Indredning og utrustning blev besigtet av Den norske Skibs- kontrol i 1915 og saavidt skjønnes i januar 1916.
Ved avseilingen fra Halifax N.S. hadde skibet en besætning av 14 mand ifølge konsulatets opgift. Rederiet har en mandskapsliste paa 17 mand, men erklærer at den vistnok er mangelfuld.
Lasten bestod av 439 std, granplanker i rum og paa dæk.
Senere har man intet hørt fra eller om skib og mandskap, hvorfor skibet maa ansees forlist og mandskapet omkommet.
Ifølge de foreliggende oplysninger maa det antas, at skibet har været i sjødygtig stand ved avseilingen fra Halifax.
Aarsakene til skibets forsvinden er saaledes ikke oplyst, men kan formentlig skyldes foruten almindelige sjøulykker ogsaa krigsforlis. Saken henlægges


1917 Lloyds anser skipet som tapt 09/05.
1918 Hvalfangerselskapet I/S Alfa & Beta blir slettet av firmaregisteret.

 

1870 Built as full rigged sail ship AVIEMORE by W. Hood & Co., Aberdeen, Scotland for White Star Line (G. Thompson & Co.), Aberdeen. Launched in August and delivered 06/09-1870. According records the price was £40.000 as new by that time.
1888 Purchased to Norway from Aberdeen
1889 Purchased by L. G. S. Larsen, Sandefjord. A. Sørensen employed as Master.
1890 According Lloyds Records of 1890 she was registered with Fredrikstad as home port. As owner noted Ellen Lines Ship Co(?).
1899 Owner L. G. S. Larsen, Sandefjord, Norway. Master A. Sørensen. Re-rigged as barque.
1900 Sold to Johan Bryde. Management of A/S Aviemore taken over by Johan Bryde.
1905 Purchased by I/S Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness d. e.), Sandefjord on 11/03-1905 from Mr. Johan Bryde for NOK.30.000. Converted to floating whale processing factory. 6 off pressure boilers and four open boiling facilities were installed. Capacity calculated to 100 bbls per day. Ship loading capacity was abt.4.000 bbls.
Artic whaling with Green Harbour, Svalbard as base during 1905 to 1908 seasons. Total production said to be abt. 8.003 barrels of whale oil.
For the 1905 season the catch was 84 whales and a 3.100 barrels of oil with two catchers.
1906 Catching 45 whales giving a production of 2.053 barrels of oil.
1907 Catching 64 whales giving a production of 2.300 barrels of oil
1908 Hired by the newly established Bryde & Dahls Hvalfangerselskab (Thor Dahl and Ingvald Bryde) for whaling at South-Georgia (Godthul). The license was purchased as a part of Ernest Swinhoe at the The South Georgia Exploration Company for £ 1.500 and the AVIEMORE arrived South Georgia with the catcher EDDA. I. M. Bryde was the captain. Whaling started on 08/01-1908. Catching from the shore base Godthul in all seasons from 1908 until 1912.
1909 The season of 1909/10 AVIEMORE catching with two catchers, EDDA and the newbuilt SNORRE.
1912 Thor Dahl wrote a letter to the Royal Danish Government in Copenhagen to get a license of whaling at Greenland. The license not granted. Lars Christensen took over as manager.
1913 Thor Dahl and Lars Christensen take over the whaling license from Mr. Thos. J. Wiborg giving permission for whaling on the coast of French Congo. They were appointed to do whaling outside Libreville. The catch was very poor. AVIEMORE and her catchers ALFA and BETA ended up with only 2.800 bbls.
1914 AVIEMORE and her two catchers started also this seas, but the result was even worse, only 2.500 bbls. As the WWI break out, AVIEMORE started trading as a regular freighter.
1916 Disappeared in the Atlantic Ocean in November, on route from Halifax, Nova Scotia to Liverpool, with load of wood. The company said it was 17 men onboard, but the consulate said 14. .
1918 The whaling company I/S Alfa & Beta was deleted from the registers.

 

  • AVIEMORE

    AVIEMORE
  • AVIEMORE

    AVIEMORE
Skipsfører
A. Sørensen 1889-
M. Sørlie 1891-
K. G. Hansen 1900-
Ingv. M. Bryde 1909-1911
Hansen 1913-
M. M. Aase -1914
Kilde: boken "Firma THOR DAHL 1887 -1937" og «Lars Christensen og hans samtid» av Hans Bogen, "Seilskip i Sandar og Sandefjord" av Haakon Hansen og Johan Knap, nettsiden «Aberdeen Built Ships», Foreningen «Skipet»/skipsforlis
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no