Hans Amundsens gate ligger i retning øst-vest fra Kathrineborggaten oppover mot Hauan. Gaten danner nordgrensen av kvartalet ved Chr. Christensens plass og krysses av Leikvoldgaten. Gaten er oppkalt etter Sandefjords største trelasteksportør, Hans Amundsen. Han hadde sin bedrift i slutten av 1600-tallet.

Amundsen var ikke så lite av en trelastkonge, han var stedets store mann og arbeidsgiver, en grand seigneur, kjent og aktet langt utenfor Sandefjords grenser. Han førte en prosess om sine handels- og eksporrettigheter. Denne sak ble i siste instans pådømt av Høyesterett i København og ga Amundsen rett. Gyldenløves onde planer om å monopolisere all handel og eksport ble ved denne dom tilintetgjort, og man kan vel samtidig si at den fastslo Sandefjords rettigheter til fritt å utøve slik næring.

 

Les mer

Hans Amundsen ble født 1642 og døde i 1719. Hans slekt kom fra Haderslev til Larvik. Hans Amundsen førte skip for grev Ulrich Frederik Gyldenløve.

Han kom til Sandefjord i 1682, og ble den betydeligste av stedets trelasthandlere på den tid.

Foruten sin egen bygård eide han jordeiendommer i Sandar. Han drev også kjøpmannsforretning og var antagelig den eneste handelsborger i Sandefjord i slutten av 1680-årene. Fra 1709 finnes ikke Hans Amundsen lenger i ladestedets skattelister. Grunnen var antagelig den at han på det tidspunkt hadde slått seg ned på sin gård på Øvre Gokstad og overdratt forretningen til sin sønn.

Hans Amundsen var særlig kjent for den prosessen han førte for seg og sine venner i Sandefjord mot fogden, Johan Hansen. Det vil føre for langt å gå i detalj om denne prosessen, som i korte trekk gikk ut på at fogden ”i sin viden” mente å ha dekning for å kunne nekte Hans Amundsen, Alexander Knudsen Mørch og Hans Luchasen Hellevad å drive borgerlig handel i Sandefjord iflg. Extensjonspatent av 1692, og reskriptet av 1662, som hadde lagt all trelasthandel i kjøpstadborgernes hender. Sandefjord var da bare ladested under Larvik. Greven stilte seg hele tiden meget reservert til denne prosessen. De saksøkte tapte både på ekstratinget på Brønnum i 1699 og i Birkeretten 8. juli 1700. Hans Amundsen appellerte dommen til høyesterett i København, en domstol som var uavhengig av greven. Her vant han saken i 1702, og fogden ble dømt til å betale saksomkostningene til Hans Amundsen med ”half hundre Rixdaler”.

Hans Amundsen har sikkert fortjent å bli minnet med et gatenavn her i Sandefjord for sin store virksomhet her til manges gavn.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.

Kilde: Henrik Sandberg i boken om gatenavn i Sandefjord/Roger Davidsen: Et sted i Sandefjord


 

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Hans Amundsens gate nr. 1

   
https://www.sandefjordshistorie.no