Krigsminner finnes nær sagt over alt i Sandefjord; så også i området Lasken/Elgesem/Kroke­moa/Bugården. Under andre verdenskrig beslagla tyskerne et stort område på Bugården, der vi i dag finner Kapteinløkka og Bugårdsparken, og benyttet dette til militære anlegg. I tillegg ble det anlagt ganske omfattende forsvarsanlegg i området ved Virik-dammen, mellom Kroke­moveien og jernbanelinja. Det ble også bygget bunkere både på Svartås (syd for dagens sykehjem på Nygård) og ved Nygårdsveien, nær «Gamle Travbanen». En del av anleggene på Bugården og ved Virikdammen finnes fortsatt, mens bunkerne på Svartås og ved Nygårds­veien er fjernet og/eller murt igjen.

Les mer

I august 1940 beslagla tyskerne 30 dekar av Tore J. Bontes eiendom, og 16 dekar av Einar Klavenes eiendom, begge i Bugården. På det området vi i dag kjenner som Kapteinløkka, ble det bygget 16 store brakker, for innkvartering av i alt ca. 500 tyske soldater. I tillegg rommet anlegget staller for et stort antall hester og lager av militært materiell. Det området som i dag utgjør Bugårdsparken, ble benyttet til militære øvelser. Etter krigen overtok Direktoratet for fiendtlig eiendom brakkene, som ble brukt som opp­samlings­sted for mer enn 2.000 tyske krigsfanger. Senere overtok Sandar Kommune brakkene og satte dem i stand til midlertidig beboelseshus for kommunens egne innbyggere, ettersom det var boligmangel i kommunen, og samtidig dårlig tilgang på bygningsmaterialer for bygging av nye boliger. Etter hvert ble til­gangen på bygningsmaterialer bedre, byggingen av nye boliger skjøt fart og brakkene ble revet. De siste brakkene ble likevel ikke rever før midt på 1960-tallet. Bunkere og fjellhuler/-haller finnes imidlertid fortsatt, bl.a. i fjellet under Grønåsen og i Bugårdsparken (se bilder under eget område «Bugårdsparken»).

I området ved Virikdammen, sør-øst for Krokemoveien, bygget tyskerne en rekke bunkere, skyte-stillinger og løpegraver. Mange av disse var plassert og innrettet for beskytning mot sør og vest, som forsvar mot både allierte flyangrep og angrep på bakken. De fleste av anleggene i dette området finnes fortsatt og kan ses fra stiene rundt Virikdammen. Bunkerne er stort sett åpne, men fylt med vegetasjon og skrot, noen også med vann.  

 

Kilder: Møller, Vilhelm: Sandar, bind II, 1977; Slektsdata.no

   
https://www.sandefjordshistorie.no