Sande skole åpnet i 1867. Skolen lå den gang nederst i Dølebakken, på nordvest-siden av dagens kryss Dølebakken/Sandarveien, omtrent der Tingretten holdt til i mange år. Skolen brant imidlertid ned i 1921, og ny skole ble bygget på det som da het Pyntestue­traet i Orelund, øst for Mølleråsen, der skolen fortsatt ligger. Sandenavnet stammer fra en gammel gård med samme navn, den første som ble ryddet i området. Navnet har rot i flertallsordet Sandar, som gjen­spei­ler på jordsmonnet, tørr jord, som var lett å dyrke før drenering ble vanlig. Skolen i Orelund åpnet i 1923, med 10 klasse­rom, tre lærerleiligheter og vaktmester­leilig­het, rom for håndarbeid, sløyd og skolekjøkken i kjelleren, og med vannklosetter for både lærere og elever. Skoletannklinikken i Sandar, som startet i 1935, fikk også plass på Sande skole. Tannhelsen var da så dårlig og pågangen på klinikken så stor at den første skole­tannlegen, Solveig Steen Johnsen, måtte sette av en ekstra ettermiddag hver uke bare for å trekke tenner. Da kunne det være opp til 30 tanntrekkinger om dagen. Sande var også den første skolen i Sandar som fikk egen gymnastikksal, i 1940, men den ble ikke tatt i bruk i under­visningen før i 1945, pga. krigen.

 

Da tyskerne besatte landet våren 1940, beslagla de Sandefjord Folkeskole (Byskolen) til bruk som kaserne. Elevene ved Byskolen ble da flyttet til Sande skole, som dermed ble brukt fra morgen til kveld, mens skoletannklinikken ble flyttet til Sandar Herredshus. Som et ledd i arbeidet med å bekjempe norsk motstand, måtte alle nordmenn i 1941 levere inn sine radio­appa­rater, og gymnastikksalen på Sande ble brukt som lager for beslaglagte radioer helt fram til krigens slutt i 1945. I januar 1944 oppsto det en brann i 4. etasje i Byskolen. Da beslagla tyskerne i stedet Sande skole til kaserne, mens virksomheten ved Sande skole ble flyttet ned til det som var igjen av Byskolen. Tyskerne forlangte at Sande skole skulle klargjøres for dem på dagen. Dermed måtte inventar o.a. utstyr ut; mye innbo ble plassert på Sandefjord Kurbad. De lærerne som bodde på skolen, måtte også flytte med det samme, bare vaktmesteren fikk fortsatt bo på skolen. Tyskerne var imidlertid ikke fornøyd med å holde til på Sande; allerede i oktober samme år beslagla de Den Høyere Skole i Jernbanealléen og friga Sande skole igjen. Real­skolen og Gymnaset måtte da flytte opp til Sande, der de holdt til fram til fredssommeren 1945. De første årene etter krigen ble det foretatt omfattende reparasjonsarbeider ved skolen. Utover på 1950-tallet ble det også foretatt en del bygningsmessige endringer og forbedringer.

Skolen slet imidlertid «i alle år» med plassproblemer. I 1952 ble det derfor oppført et mindre bygg, en «paviljong», for Framhaldsskolen, med 3 klasserom, kontor og lærerværelse. Med et stadig økende elevtall trengte skolen etter hvert paviljongen selv, og i 1960 flyttet framhalds­skolen opp til nye Breidablikk Ungdomsskole. Elev­tallet fortsatte imidlertid å vokse, og kom i skoleåret 1962/1963 opp i 617. Året etter ble Mosse­rød skilt ut som egen skolekrets og fikk etter hvert også egen skole. Til sammenligning har Sande skole i dag ca. 240 elever.

Breidablikk ungdomsskole ble opprinnelig bygget som framhaldsskole i 1960. Framhalds­skolen var en skole som bygget på avsluttet 7-årig folkeskole, og som var mindre teoretisk og mer praktisk rettet enn realskolen (tidligere kalt middelskolen). Fram til 1946 ble denne skole­typen kalt fortsettelsesskolen, men skiftet i 1946 navn til framhaldsskolen, etter det nynorske «halde fram», som betyr å fortsette. I motsetning til realskolen kvalifiserte framhaldsskolen ikke for opptak til gymnaset. Framhaldsskolen kunne være ett-, to- eller treårig. Da den 9-årige grunnskolen (barneskole og ungdomsskole) ble innført i 1969, ble både framhaldsskolen og realskolen avviklet og videreført som en del av den «nye» grunnskolen. Da kommunen i 1945 kjøpte mer enn 50 dekar av eiendommen Nordre Sverdstad til regulering, ble det i dette området avsatt plass både til 126 boliger og til ny framhaldsskole/ungdomsskole. Den nye skolen ble tatt i bruk høsten 1960, og formelt innviet i august 1961. Skolen har senere blitt restaurert flere ganger, bl.a. med en omfattende om- og påbygging i 2006. 

Kilder: Bjørgulv Lien: Sande Skole, Litt fra skolens 150 årige historie, Kulturminner, Sandar Historielag, 1992; Lien, Møller, Vilhelm: Sandar, bind I og II, 1977 og 1980; Davidsen, Roger: Et sted i Sandefjord, 2010; Slektsdata.no; https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1992b.html

   
https://www.sandefjordshistorie.no