Denne mektige hjørnebygningen ble oppført i 1908-12 for Aktiekreditbanken. Arkitekten var Haldor Børve. Bankbygningen har en flott fasade mot byparken, og en sekundær fasade mot Rådhusgaten. Begge fasadene har fremskutte partier bekronet med hver sin svungne jugendgavl. Hushjørnet er brukket, og markert med et forhøyet tårn oppbygg. Inngangspartiet er lagt til hjørnet. Fasadene er elegant utført i solide materialer; grov og finhugget granitt og larvikitt. Bankbygningen er en av Sandefjords mest markante jugend bygninger.
Bygningen har fått et tilbygg i Rådhusgaten 13, i betydelig enklere stil. Etter fredsåret 1945 har banken hatt en meget tilfredsstillende økning, både i arbeidsmengde, omsetning og forvaltningskapital.  På grunn av bankens vekst, ble en utvidelse av bankens lokaler nødvendig og et tilbygg i 3 etasjer ble oppført i 1953/54 etterfulgt av en omfattende modernisering av bankens ekspedisjonslokale.  Senere er ekspedisjonslokalet utvidet ytterligere og en god del av 2. etasje i begge bygninger er tatt i bruk av banken.  Således flyttet bankens fondsavdeling til nyinnredede lokaler i 2. etasje i tilbygget i oktober 1972.

Anvendt litteratur/kilder:
Sandefjord kommunes bevaringsplakat

Les mer
Se bilde av stedet idag

Den 10. oktober 1928 ble det avholdt konstituerende generalforsamling i Privatbanken i Sandefjord A/S, og den nye banken startet sin virksomhet den 10. desember samme år.  Etter en god start, kom depresjonsårene fra 1930-35.  De derav følgende vanskeligheter for distriktets næringsliv og befolkning virket selvsagt inn på bankens drift. Etter disse år og fram til okkupasjonen i 1940, var der en stadig økende virksomhet for banken.

I okkupasjonsårene fram til 1945, ble det naturlig en stagnasjon i bankens vekst.  Sandefjordsdistriktets befolkning og næringsliv ble i denne perioden avskåret fra sine daværende to viktigste inntektskilder, hvalfangsten og skipsfarten.

I krigsårene var flere av bankens funksjonærer utskrevet til ved- og tømmerhogst.  Noen var også med i Milorg.  Våren 1944 satte tyskerne i gang en storrazzia i distriktet.  Noen av de ansatte måtte gå i dekning og senere over til Sverige.  En av de ansatte, Karl Ludvig Sørensen ble arrestert og senere henrettet.
På grunn av Sandefjordsdistriktets ekspansive næringsliv og økende befolkningsmengde og for på en bedre måte kunne imøtekomme de fremtidige krav banken ville bli stillet overfor, besluttet bankens ledelse å innlede fusjonsforhandlinger med landets største forretningsbank, Den norske Creditbank.  Med godkjennelse av generalforsamlingen, var sammenslutningen et faktum fra 1. november 1970. 

I mars 1990 ble Den norske Creditbank og Bergen Bank, fusjonert og tok navnet: Den norske Bank (DNB)  Den lokale banken het da: DNB Sandefjord.

I 2004 ble DNB og Sparebanken NOR fusjonert og tok navnet: DNB NOR.  Her i Sandefjord, resulterte dette i at den sammensluttede banken holdt til i tidligere Sparebanken NOR sine lokaler i Rådhusgata 15.  Senere skiftet banken igjen navn, da den tok tilbake det gamle: DNB.  Etter hvert ble bygningen i Rådhusgata 15 alt for store, og i 2017 flyttet banken til Jernbanealleen 13, ved siden av Vinmonopolet. Bygningene i Rådhusgata  11 er nå leiet ut til forretninger og kontorer.

 

 

 

   
https://www.sandefjordshistorie.no